Aktuality
 

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Medicína nízkých dávek - přehled studií

Výzkum v oblasti medicíny nízkých dávek (low dose medicine), především pokud jde o aplikaci cytokinů a anticytokinů, se v posledních letech výrazně rozvíjí. Týká se to jak laboratorních, tak klinických studií. Oproti podávání těchto látek ve vysokých, farmakologických dávkách je výhodou medicíny nízkých dávek vysoká bezpečnost při zachování účinnosti. Italská společnost Guna, která se zaměřuje na vývoj a výrobu tohoto typu přípravků, vydala sborník odborných studií z oblasti medicíny nízkých dávek, které byly publikovány v posledních letech. Studie se týkají řady oborů - alergologie, dermatologie, gastroenterologie, gynekologie, oftalmologie, revmatologie a onkologie. Publikujeme celý sborník (v angličtině). celý článek »

 
 

Postgraduální kurz Akademie FRM 2017

Postgraduální kurz Akademie FRM 2017

20.října proběhne v rámci Akademie FRM 2017 seminář zaměřený na gastroenterologii. Akademie FRM je postgraduální kurz - série seminářů, určených především lékařům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. Na všech seminářích, které probíhají v Jesenici u Prahy, přednášejí zahraniční specialisté (překlad zajištěn). Nově byl do programu Akademie zařazen seminář se zaměřením na imunologii, který proběhne 24.listopadu. Přinášíme přehled termínů / programu seminářů a elektronickou přihlášku. Pro zájemce o výsledky výzkumu FRM v různých oborech je dostupný sborník publikovaných studií z oblasti medicíny nízkých dávek (v angličtině) zde. celý článek »

Profylaktické podávání antibiotik

Profylaktické podávání antibiotik

Profylaktické podávání antibiotik je definováno jako preexpoziční aplikace antibiotik za účelem minimalizace případných infekčních komplikací. Principy profylaktického podávání těchto léčiv se využívají především před chirurgickými výkony (ale např. i v cestovní medicíně). Problematice profylaktického podávání antibiotik v chirurgických oborech je věnováno říjnové číslo Farmakoterapeutických informací (FI 10/2017), vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. celý článek »

 

Seminář o kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození - Čejkovice

Seminář o kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození - Čejkovice

3. listopadu 2017 v hotelu Zámek v jihomoravských Čejkovicích proběhne seminář pro lékaře o úloze injekčního kolagenu v léčbě muskuloskeletálních poškození. Akce je zaměřena především na praktické zkušenosti lékařů, kteří používají tento typ léčby a je akreditována Českou lékařskou komorou (4 kredity). Přinášíme informace o programu a elektronickou přihlášku. celý článek »

Epoetiny - kožní reakce

Epoetiny - kožní reakce

Epoetiny jsou analoga erytropetinu, užívaná ke stimulaci erytropoezy především u nefrologických, hematologických a onkologických pacientů. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská léková agentura (EMA) spolu s držiteli rozhodnutí o registraci všech léčivých přípravků obsahujících epoetiny informují v dopise zdravotnickým pracovníkům o riziku závažných kožních nežádoucích účinků u pacientů léčených epoetiny darbepoetinem alfa, epoetinem alfa, epoetinem beta, epoetinem theta, epoetinem zeta a methoxy-polyethylenglykol-epoetinem beta. Přinášíme text dopisu.
celý článek »

 

E-learning: testy, akreditované profesními komorami

E-learning: testy, akreditované profesními komorami

Na našem webu nabízíme e-learningové kurzy s testy pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Kurzy jsou akreditovány profesními komorami (ČLK / ČLnK / FA ČAS); úspěšným vyřešením testu získáte kreditní body postgraduálního vzdělávání. Naposledy přidané e-learningové kurzy: Lipozomální formy léčiv (pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty), Novinky v gynekologii: medicína nízkých dávek, Nové přístupy v geriatrii, Vybrané kapitoly z endokrinologie (pro lékaře). Další kurzy/testy: Kognitivní poruchy: hodnocení a možnosti léčby, Invazivní mykotická onemocnění, Kardiovaskulární choroby a role chronického zánětu, Bakteriální infekce kůže, Léčba onemocnění pohybového aparátu, Nové přístupy v onkologii: medicína nízkých dávek (pro lékaře), Systémová enzymoterapie v praxi (pro lékaře a farmaceuty), Patofyziologie a léčba atopické dermatitidy, Prevence a léčba alergických stavů, Vulvovaginální dyskomfort (pro lékaře, farmaceuty a farmaceutické asistenty). Vstupte do e-learningového modulu s podrobnějšími instrukcemi zde.

Novinky v gynekologii: medicína nízkých dávek
celý článek »

Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Články z časopisu Biotherapeutics na webu

Společnost Edukafarm vydává pro lékaře a farmaceuty odborný časopis Biotherapeutics, zaměřený na inovativní trendy ve farmakoterapii. S články z aktuálního čísla tohoto periodika (Biotherapeutics 3/2017) se můžete nyní seznámit i na našich internetových stránkách. celý článek »

 

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII - ukončení evropského přehodnocení bezpečnosti

Koagulační faktor VIII je protein, který chybí u pacientů s hemofilií typu A. V léčbě hemofilie se využívá podávání tohoto faktoru, vyrobeného z lidské plasmy nebo rekombinantní technologií. Po jeho podání se však v těle pacienta mohou tvořit inhibiční protilátky, které brání účinnosti terapie. Evropská léková agentura posuzovala, zda se přípravky vyrobené rozdílnou technologií liší mírou produkce těchto inhibitorů, jak naznačovaly některé studie. celý článek »

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Lipozomální forma vitaminu C umožňuje dosažení vyšších plazmatických hladin

Oxidativní stres hraje podstatnou roli ve vzniku řady závažných onemocnění. Vitamin C má základní význam pro prevenci těchto chorob. Vzhledem k častému výskytu výrazného deficitu vitaminu C v podmínkách oxidativního stresu je třeba pro účinnou prevenci zajistit výrazný vzestup jeho plazmatických hladin. U běžných perorálních forem vitaminu C  je však vstřebávání omezeno kapacitou střevních transportérů. Vedle intravenózního podání se jako přínosné jeví lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje vstřebání významně vyššího podílu z podaného vitaminu než běžné perorální formy.

Kromě intravenózního podáníse jako perspektivní řešení jeví tzv. lipozomální forma vitaminu C, která umožňuje oproti běžným perorálním formám vstřebání vyššího podílu z podaného vitaminu C

oproti běžným perorálním formám
celý článek »

 

Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Problém účinnosti/bezpečnosti monoklonálních protilátek u hypercholesterolémie, nežádoucí účinky NSA u dětí

Aktuální číslo Farmaceutických informací, vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI 9/2017) přetiskuje kritické články z časopisu Prescrire International o problému účinnosti a bezpečnosti dvou monoklonálních protilátek (evolocumabu a alirocumabu) v léčbě hypercholesterolémie. Z dalších důležitých témat: gastrointestinální nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik (NSA) u dětí. celý článek »

Deficit vitaminu C: klinický význam a možnosti detekce

Deficit vitaminu C: klinický význam a možnosti detekce

Vzhledem k vitálně důležité roli vitaminu C pro lidský organismus může být deficit této látky velmi nebezpečný. Byl prokázán vztah mezi poklesem koncentrace kyseliny askorbové, oxidativním stresem, zvýšením hladiny markerů zánětu a rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob, diabetu, hypertenze,  a mortality z jakýchkoli příčin. Výskyt tohoto deficitu je překvapivě i v rozvinutých zemích relativně častý.

oxidativním stresem, zvýšením hladiny markerů zánětu
celý článek »