EMA doporučila podmínečnou registraci vakcíny AstraZeneca

EMA doporučila podmínečnou registraci vakcíny AstraZeneca

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila 29.1.2021 (a Evropská komise tentýž den autorizovala) podmínečnou registraci (Conditional Marketing Authorisation, CMA) virové vektorové vakcíny proti covid-19 firmy AstraZeneca v EU. Tato vakcína využívá adenovirový vektor (nosič). Je to již třetí vakcína doporučená EMA, dvě předchozí doporučení byla udělena mRNA vakcínám BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/BioNTech) a mRNA1273 (Moderna). Podmínečnou registraci vakcíny Pfizer doporučila EMA 21.12.2020, registraci vakcíny Moderna 6.1.2021. Vakcína AstraZeneca je ve Velké Británii používána již od počátku ledna. (Aktualizováno)

EMA již během průběžného hodnocení (tzv. rolling review) přezkoumala dostupná data o uvedených vakcínách. Během rolling review hodnotila údaje o kvalitě vakcíny (například informace o jejím složení a výrobě), jakož i výsledky laboratorních studií. EMA rovněž posoudila předběžné výsledky týkající se účinnosti a počáteční bezpečnosti vakcín vyplývající z průběžně dodávaných dat z klinických studií. U mRNA1273 EMA hodnotila data z laboratorních (in vitro) studií a také začala hodnotit údaje o imunogenicitě (tj. o tom, jak dobře vakcína vyvolává reakci proti viru) a bezpečnosti z časných fází klinického hodnocení. Právě díky proběhlému rolling review je možný krátký harmonogram pro posouzení registrační dokumentace. 

Pokud jde o nejnověji doporučenou vakcínu AstraZeneca, EMA se opírá o kombinované výsledky ze 4 klinických studií ve Velké Británii, Brazílii a Jižní Africe, které ukázaly, že vakcína AstraZeneca byla bezpečná a účinná při prevenci COVID-19 u lidí od 18 let. Tyto studie zahrnovaly celkem přibližně 24 000 lidí. Polovina dostala vakcínu a polovině byla podána kontrolní injekce, většinou placebo. Lidé nevěděli, zda jim byla podána testovací vakcína nebo kontrolní injekce.

Bezpečnost vakcíny byla prokázána ve čtyřech studiích. Agentura však založila svůj výpočet toho, jak dobře vakcína funguje, na výsledcích studie COV002 (prováděné ve Velké Británii) a studie COV003 (prováděné v Brazílii). V dalších dvou studiích bylo v každé z nich méně než 6 případů COVID-19, což nestačilo k měření preventivního účinku vakcíny. Vzhledem k tomu, že vakcína má být podána ve dvou standardních dávkách a druhá dávka by měla být podána mezi 4 a 12 týdny po první, soustředila se agentura na výsledky zahrnující osoby, které dostaly tento standardní režim. Ty ukázaly 59,5% snížení počtu symptomatických případů COVID-19 u lidí, kterým byla vakcína podána (64 z 5258 dostalo COVID-19 se symptomy) ve srovnání s lidmi, kterým byla podána kontrolní injekce (154 z 5 210 dostalo COVID-19 se symptomy). To znamená, že vakcína v klinických studiích prokázala přibližně 60% účinnost.

Většina účastníků těchto studií byla ve věku 18 až 55 let. U starších účastníků než 55 let zatím není k dispozici dostatek výsledků, aby bylo možné zjistit, jak dobře bude vakcína v této skupině fungovat. Očekává se však ochrana vzhledem k tomu, že u této věkové skupiny je patrná imunitní odpověď a na základě zkušeností s jinými vakcínami; protože existují spolehlivé informace o bezpečnosti u této populace, vědečtí odborníci agentury EMA usoudili, že vakcína může být použita u starších dospělých. Více informací se očekává od probíhajících studií, které zahrnují vyšší podíl starších účastníků.

Vakcína AstraZeneca se podává jako dvě injekce do paže, druhá mezi 4 až 12 týdny po první. Nejběžnější nežádoucí účinky vakcíny AstraZeneca byly obvykle mírné nebo středně závažné a do několika dnů po očkování se zlepšily. Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou bolest a citlivost v místě vpichu, bolest hlavy, únava, bolest svalů, celkový pocit nevolnosti, zimnice, horečka, bolesti kloubů a nevolnost. Bezpečnost a účinnost vakcíny bude nadále sledována, protože se používá v celé EU, a to prostřednictvím farmakovigilančního systému EU a dalších studií společností a evropskými úřady.

Co je průběžné hodnocení („rolling review“)?

Jedná se o regulační nástroj, který EMA používá k urychlení hodnocení slibného léčivého přípravku během nouzového stavu při ohrožení veřejného zdraví. Za normálních okolností musí být veškerá dokumentace s údaji o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě léčivého přípravku (včetně vakcín) připravena na začátku hodnocení jako součást formální žádosti o registraci. V případě průběžného hodnocení posuzuje CHMP agentury EMA údaje hned, jakmile jsou k dispozici z probíhajících studií (tak, jak přicházejí). Jakmile CHMP rozhodne, že jsou již k dispozici dostatečné údaje, farmaceutická společnost může předložit formální žádost o registraci. Na základě takového průběžného hodnocení může CHMP dospět dříve k přípravě stanoviska pro registraci takového léčivého přípravku.

Během průběžného přezkumu a během celé pandemie jsou EMA a její odborné výbory podporovány pandemickou pracovní skupinou COVID-19 EMA (COVID-ETF). Tato skupina sdružuje odborníky z celé evropské regulační sítě pro léčivé přípravky (zastoupená odborníky z lékových agentur členských států), aby poskytli poradenství při vývoji, povolování a monitorování bezpečnosti léčivých přípravků a vakcín proti COVID-19 a umožnili rychlé a koordinované regulační opatření. Rolling review byl již dříve použit při hodnocení remdesiviru a dalších vakcín proti COVID-19 (vakcíny Ad26.COV2.S od společnosti Janssen Vaccines & Prevention B.V. a vakcíny společnosti AstraZeneca). 

Co je podmínečná registrace?

Tento typ schválení umožňuje EMA doporučit léčivý přípravek pro registraci s neúplnými údaji, avšak za podmínky, že přínos okamžité dostupnosti pro pacienty převáží riziko spojené se skutečností, že dosud nejsou k dispozici kompletní údaje. Pokud je CMA udělena, žadatel musí pravidelně předkládat ve stanovených termínech další data, aby zůstala CMA v platnosti.

Jaký je další postup?

Pokud EMA dospěje k závěru, že přínosy vakcíny převažují nad jejími riziky při prevenci proti COVID‑19, doporučí Evropské komisi vydání podmínečného rozhodnutí o registraci. Evropská komise poté urychlí svůj rozhodovací proces s cílem udělit rozhodnutí o registraci platné ve všech členských státech EU a EHP během několika dní. Jakmile jsou na trh uvedeny léčivé přípravky, EMA a lékové agentury jednotlivých členských států o nich neustále shromažďují a přezkoumávají nové informace. U vakcín proti COVID-19 bude toto monitorování probíhat častěji a důkladněji (EMA k tomuto vydala 13. 11. 2020 samostatný dokument). Farmaceutické společnosti například budou muset poskytovat pravidelné zprávy o bezpečnosti nad rámec pravidelných aktualizací vyžadovaných právními předpisy a bude požadováno, aby prováděly studie i po registraci za účelem sledování jejich bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19. Tato opatření umožní regulačním úřadům rychle posoudit údaje pocházející z řady různých zdrojů a v případě potřeby přijmout vhodná regulační opatření na ochranu veřejného zdraví. 

Princip vektorových vakcín

Tento druh vakcín používá jiný oslabený nepatogenní virus jako vektor neboli nosič. V případě vakcín proti onemocnění COVID-19 je takovým virem nejčastěji adenovirus, který je upraven a slouží jako vektor potřebné genetické informace. Geneticky upravený adenovirus se dostane do buněk, které pak na základě vnesené genetické informace produkují proteiny koronaviru. Jako reakci na tyto proteiny začne tělo generovat bezpečnou imunitní odpověď. 

Lidské adenovirové vektory jsou použity například u vyvíjené vakcíny CanSino Biologics. Je zde použit adenovirový sérotyp 5 (Ad5). Různé populace a různé věkové skupiny budou mít různé úrovně imunity proti Ad5. S věkem také člověk hromadí imunitu vůči více sérotypům. Vakcíny s Ad5 mohou být tedy méně účinné u starších lidí. Ad5 byl například využit při práci na vakcíně proti HIV.

Pro vývoj vakcíny Janssen Pharmaceutica od společnosti Johnson & Johnson se používá vzácnější podtyp adenoviru Ad26. Protilátky proti Ad26 jsou v Evropě a USA neobvyklé (10–20 % populace), častější jsou v jiných částech světa. Vakcíny s Ad26 nebývají potlačeny základními protilátkami proti Ad26 v populaci. Ad26 byl například využit při práci na vakcínách proti HIV a ebole.

Vakcína Sputnik V obsahuje Ad26 i Ad5. Cílem je obejít tímto způsobem nevýhody vakcín s virovým vektorem, kdy po podání první dávky je druhá dávka již méně účinná díky tvorbě protilátek po podání první dávky.

Jako alternativa k lidskému adenoviruse u některých vakcín využívá opičí adenovirus. Protilátky proti šimpanzímu adenoviru má asi 1 % lidí, pravděpodobně díky zkřížené reaktivitě. Tento adenovirus používá pro výrobu vakcíny společnost AstraZeneca.

Princip mRNA vakcín

Vakcíny typu mRNA obsahují genetickou informaci pro tvorbu tzv. spike proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19 (virus se označuje SARS-CoV-2). Tato genetická informace je v tomto případě nukleová kyselina, tzv. mRNA, která je obalena lipidovým (tukovým) obalem, který ji chrání před degradací (rozpadem). Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci, na základě které začnou vytvářet tzv. spike protein. Imunitní systém člověka pak bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu – protilátky a T buňky (buňky imunitního systému). Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná virus podle toho, že rozpozná tzv. spike protein na jeho povrchu a bude připraven na něj zaútočit pomocí protilátek a T lymfocytů. Tento princip využívají např. výrobci vakcín Pfizer/BioNTechModerna.

---

Zdroje:

SÚKL, EMA, FDA,Šindelková M. Přehled vakcín proti COVID-19: mechanismy účinku, výhody a nevýhody. https://www.mc-praha.cz/mcp/prehled-vakcin-proti-covid-19-mechanismy-ucinku-vyhody-a-nevyhody/
Klíčová fakta o vakcínách proti COVID-19 a další informace o tom, jak jsou tyto vakcíny vyvíjeny, povoleny a sledovány v EU, lze najít na webových stránkách EMA, překlad na webu SÚKL.


pk

29.01.2021


Související články