WHO opět zařadila hydroxychlorochin do studie SOLIDARITY, FDA revokuje své rozhodnutí

WHO opět zařadila hydroxychlorochin do studie SOLIDARITY, FDA revokuje své rozhodnutí

Na základě výsledků metaanalýz klinických studií účinnosti a bezpečnosti hydroxychlorochinu v léčbě pacientů s COVID-19 (především metaanaýzy publikované v časopise Lancet) se rozhodla skupina odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), zodpovědná za řízení mezinárodní studie SOLIDARITY, že dočasně pozastaví tu část studie, která se zaměřuje na hydroxychlorochin. Toto rozhodnutí, oznámené 26.5., bylo 3.6. na základě nového zhodnocení metaanalýzy změněno; hodnocení účinnosti a bezpečnosti hydroxychlorochinu pro pacienty s COVID-19 bude v rámci studie SOLIDARITY pokračovat. Uvedená sporná metaanalýza byla nakonec z webu časopisu Lancet úplně stažena. Americká léková agentura FDA naproti tomu 15.6.2020 změnila svůj původně kladný postoj k "emergency" užívání hydroxychlorochinu a chlorochinu v léčbě COVID-19. (Aktualizováno)

Vyřazení hydroxychlorochinu ze studie SOLIDARITY

WHO zprávu o vyřazení hydroxychlorochinu ze studie SOLIDARITY zveřejnila 26.5.2020 na svých webových stránkách.V této zprávě se uvádí, že skupina odpovědná za řízení globální studie SOLIDARITY opírá své rozhodnutí přerušit výzkum hydroxychlorochinu v léčbě COVID-19 především o metaanalýzu publikovanou 22.5.2020 v časopise Lancet.2 Do této metaanalýzy byly zařazeny studie, jež zahrnovaly 96032 pacientů s COVID-19 z různých zemí, kteří užívali hydroxychlorochin či chlorochin (antimalarika indikovaná k léčbě malárie či některých autoimunitních chorob) v monoterapii nebo v kombinaci s makrolidovým antibiotikem (nejčastěji azithromycinem). Metaanalýza ukázala, že léčba COVID-19 hydroxychlorochinem a chlorochinem je spojena se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků (arytmií) a vyšší mortalitou.

Pacienti ve studiích zahrnutých do metaanalýzy měli v testech potvrzenou infekci SARS-CoV-2 a klinické známky COVID-19. Byli rozděleni do čtyř skupin podle léčby, kterou užívali: monoterapie hydroxychlorochinem, monoterapie chlorochinem, kombinace hydroxychlorochin+makrolid, chlorochin+makrolid. Kontrolní skupinu tvořili pacienti s COVID-19, u kterých uvedené typy farmakoterapie nebyly použity. Z metaanalýzy byli vyloučeni pacienti, u kterých byla terapie zahájena později než 48 hodin po stanovení diagnózy nebo ti, u kterých už byla zahájena mechanická ventilace, dále pacienti užívající remdesivir. Hlavními endpointy byla nemocniční mortalita a nový výskyt ventrikulární arytmie.2

Výsledky metaanalýzy

Ze zařazených 96032 pacientů bylo v hodnocených skupinách takovéto zastoupení: hydroxychlorochin: 3016, hydroxychlorochin+makrolid: 6221, chlorochin: 1868, chlorochin+makrolid: 3783 osob. Zbytek tvořila kontrolní skupina. Při vyhodnocení metaanalýzy byly brány v úvahu i faktory jako je věk, pohlaví, etnické faktory, BMI index, a bylo přihlíženo i k rizikovým faktorům jako jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes, plicní choroby, kouření, imunosuprese, klinická závažnost onemocnění na počátku léčby.

Metaanalýza ukázala, že ve srovnání s výskytem nemocniční mortality v kontrolní skupině (9·3%), bylo riziko nemocniční mortality v ostatních skupinách vyšší: hydroxychlorochin 18·0% (HR 1·335, 95% CI 1·223–1·457), hydroxychlorochin s makrolidem 23·8% (HR 1·447, 1·368–1·531), chlorochin 16·4% (HR 1·365, 1·218–1·531), chlorochin s makrolidem 22·2% (HR 1·368, 1·273–1·469). Také riziko vzniku ventrikulární arytmie de novo v průběhu hospitalizace bylo ve srovnání s kontrolní skupinou u posuzovaných typů léčby vyšší: kontrolní skupina 0·3%, hydroxychlorochin v monoterapii 6·1% (HR 2·369, 1·935–2·900), hydroxychlorochin s makrolidem 8·1% (HR 5·106, 4·106–5·983), chlorochin 4·3% (HR 3·561, 2·760–4·596) chlorochin s makrolidem 6·5% (HR 4·011, 3·344–4·812).2

Autoři uzavřeli metaanalýzu konstatováním, že z dosavadních klinických dat nelze potvrdit benefit léčby COVID-19 hydroxychlorochinem a chlorochinem (v monoterapii nebo v kombinaci s makrolidovým antibiotikem). Všechny uvedené léčebné režimy, pokud byly použity k terapii COVID-19, byly v hodnocených studiích spojeny se zvýšeným rizikem nemocniční mortality a zvýšenou frekvencí výskytu ventrikulární arytmie de novo v průběhu hospitalizace.2 Účinnost hydroxychlorochinu v léčbě COVID-19 byla zpochybněna i v dalších metaanalýzách.3

Opětné zařazení hydroxychlorochinu do studie SOLIDARITY

Protože však nestrannost zpracování dat v uvedené metaanalýze byla opakovaně zpochybňována, uveřejnila 3.6.2020 redakce časopisu Lancet dodatečný komentář, v kterém uvedla, že objektivita dat použitých v této metaanalýze bude znovu prověřována.4 Na základě tohoto nového pohledu na výsledky meaanalýzy v časopise Lancet ohlásil předseda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 3.6.2020, že Světová zdravotnická organizace hodnocení hydroxychlorochinu opět do studie SOLIDARITY zařadí.Uvedená sporná metaanalýza byla dokonce 5.6. z webu časopisu Lancet jako celek stažena.

FDA revokuje své rozhodnutí ve věci užívání hydroxychlorochinu a chlorochinu v léčbě COVID-19

Americká léková agentura FDA naproti tomu 15. června 2020 oznámila, že používání hydroxychlorochinu a chlorochinu v indikaci "emergency" léčby pacientů s COVID-19 přestává podporovat (resp. revokuje své předchozí rozhodnutí v této věci), protože nepovažuje dosavadní důkazy účinnosti těchto léků za dostatečně silné, a také s přihlédnutím k jejich vedlejším účinkům.6


Literatura:

1. World Health Organisation. Hydroxychloroquine and COVID-19. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19. (Accessed 27/5/2020).

2. Mehra MR, Desai SS, Ruschitzka F, et al. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. Lancet 2020, Published on line 22/5/2020. doihttps://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31180-6 (Accessed 27/5/2020).

3. Shamshirian A, Hessami A, Heydari K., et al. Hydroxychloroquine versus COVID-19: A Periodic Systematic Review and Meta-Analysis. MedRxIv 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20065276 (Accessed 27/5/2020).

4. Lancet editors. Expression of concern: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet, 3.6.2020. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31290-3/fulltext (Accessed 3.6.2020).

5. WHO Resumes Study of Hydroxychloroquine for Treating COVID-19. Time, 3.6.2020. https://time.com/5847664/who-hydroxychloroquine-covid-19/. (Accessed 3.6.2020).

6. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Revokes Emergency Use Authorization for Chloroquine and Hydroxychloroquine. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-emergency-use-authorization-chloroquine-and?utm_campaign=061520_PR_COVID-19%20Update%3A%20FDA%20Revokes%20Emergency%20Use%20Authorization&utm_medium=email&utm_source=Eloqua (Accessed 15.6.2020)


 


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

13.07.2020