Citikolin: neuroprotektivní účinek potvrzen dalšími studiemi

Citikolin: neuroprotektivní účinek potvrzen dalšími studiemi

S narůstajícím výskytem demencí a dalších poruch centrálního nervového systému (CNS) roste i důležitost neuroprotektivních léčiv. Jedním z nich je citikolin (cytidindifosfocholin). Neuroprotektivní účinek citikolinu spočívá v pozitivním vlivu na strukturu a funkci mozkových buněk, který je zprostředkován několika mechanismy. V posledních letech přibývají klinické studie a metaanalýzy, které se zabývají účinností citikolinu u různých onemocnění CNS.

Citikolin je prekurzorem fosfatydilcholinu, základní složky stěny nervových buněk. Kromě toho přispívá k tvorbě sfingomyelinu, základní složky myelinových pochev obalujících axony. Citikolin také přispívá k obnově mitochondrií a zvyšuje tím produkci energie v neuronech. Kromě toho ochraňuje neurony i tím, že zvyšuje syntézu antioxidantu glutathionu. Citikolin dále chrání buněčné membrány neuronů tím, že inhibuje peroxidaci lipidů, zvyšuje syntézu neuroprotektivní protein označovaný jako sirtuin 1. K ochraně neuronů přispívá je antiapoptotický účinek citikolinu, což je důležité u neurodegenertaivních chorob, u kterých dochází ve zvýšené míře k apoptóze neuronů. Zlepšuje funkci mozku i tím, že přispívá k fyziologické komunikaci nervových buněk tím, že podporuje syntézu neurotransmiterů acetylcholinu, noradrenalinu a dopaminu. Všechny uvedené účinky chrání strukturu i funkci buněk centrálního nervového systému, což je důležitého pro ochranu mozku při prevenci a léčbě neurodegenerativních onemocnění i ischemií vaskulárního původu. Účinnost citikolinu byla ověřena v klinických studiích u pacientů s různými typy kognitivních poruch.

Řada studií se zabývala účinkem citikolinu u pacientů s demencí vaskulárního původu. Metaanalýza 14 studií s pacienty s kognitivními poruchami vaskulárního původu ukázala bezpečnost podávání citikolinu a evidenci jeho účinnosti v ovlivnění především paměti a chování.1 V randomizované studii zkoumali autoři účinnost a bezpečnost dlouhodobého podávání citikolinu v prevenci poruchy kognitivních funkcí u pacientů, kteří poprvé prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu (CMP). Do studie bylo zařazeno 347 pacientů, všichni dostávali obvyklou léčbu a u přibližně poloviny z nich byl přidáván citikolin v dávce 1000 mg denně. Skupina léčená citikolinem dosahovala statisticky lepších výsledků v některých parametrech po 6 a 12 měsících léčby. Citikolin byl dobře snášen.2 I v několika jiných studiích se potvrdila prospěšnost aplikace citikolinu u pacientů, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu.3-5 Například v roce 2016 byla publikována další kontrolovaná studie účinnosti citikolinu u tohoto typu pacientů.6 Podávání citikolinu bylo zahájeno (souběžně se standardní léčbou) do 24 hodin po prvních projevech CMP. Kontrolní skupinu tvořili pacienti s ischemickou CMP, kteří citikolin nedostávali. Účinnost léčby byla hodnocena po 6 měsících. Výsledky ukázaly, že podávání citikolinu vedlo k signifikantnímu zlepšení kognitivních funkcí (hodnocené pomocí škály MMSE). Perfuze postižené mozkové hemisféry (hodnocená pomocí SPECT), byla ve skupině citikolinu významně lepší. V další nedávno publikované randomizované studii byl u 163 pacientů (průměrného věku 67,5 let), kteří prodělali první ischemickou CMP, posuzován vliv citikolinu nejen na kognitivní funkce, ale i na kvalitu života.7 U zařazených pacientů bylo provedeno neuropsychologické vyšetření po 1 a 6 měsících a po 1 a 2 letech, při poslední kontrole byla hodnocena kvalita života dotazníkem EuroQoL-5D.Výsledky ukázaly, že přidávání citikolinu signifikantně zlepšovalo kognitivní funkce a kvalitu života pacientů. Příznivý vliv citikolinu u pacientů, kteří prodělali akutní ischemickou CMP, byl potvrzen i v systematickém přehledu randomizovaných studií z roku 2016.8

Pokud jde o účinnost citikolinu u pacientů s degenerativním a smíšeným typem kognitivních poruch, má značný význam klinická studie CITIRIVAD,9 uveřejněná v roce 2016, které byli zařazeni pacienti s Alzheimerovou chorobou a demencí smíšeného typu (v etiologii smíšeného typu kognitivních poruch hrají roli jak degenerativní, tak vaskulární faktory). Studie ukázala, že citikolin je vhodným doplňkem standardních léčiv užívaných v terapii těchto kognitivních poruch, jaké představují inhibitory cholinesterázy. Tato studie, v které byla podávána kombinace rivastigminu s citikolinem ukázala, že podávání citikolinu je možností, jak umožnit prolongovanou aplikaci inhibitorů cholinesterázy u pacientů s Alzheimerovou nemocí a demencí smíšeného typu, potencovat účinnost cholinergní terapie a doplnit ji neuroprotektivními a dalšími prospěšnými účinky. Přidání citikolinu k rivastigminu zlepšovalo především kognitivní funkce u pacientů s oběma typy demencí a přispělo ke zpomalení progrese onemocnění.Neuroprotektivní účinek citicolinu byl také testován u pacientů s Parkinsonovou chorobou (která patří, obdobně jako Alzheimerova nemoc, mezi neurodegenerativní onemocnění). Studie, do kterých byli zařazeni pacienti s Parkinsonovou chorobou ukázaly, že přidání citicolinu ke standardní léčbě (např. levodopa) je prospěšné a umožňuje snížení dávky levodopy a tím i redukci případných nežádoucích účinků léčby.10-11

V roce 2017 byla publikována klinická studie, v které byla hodnocena účinnost citikolinu jako adjuvantní léčby u pacientů s velkou depresivní poruchou. Ve dvojitě zaslepené randomizované studiibylo 50 zařazených pacientů randomizováno do dvou skupin. V jedné skupině byl pacientům podáván podobu 6 týdnů ke standardní léčbě antidepresivem citalopramem přidáván citikolin (100 mg 2 krát denně), ve druhé skupině pacienti dostávali k citalopramu placebo. Depresivní symptomy byly hodnoceny Hamiltonovou škálou (Hamilton Depression Rating Scale, HDRS) na počátku studie a po 2, 4 a 6 týdnech. Výsledky ukázaly, že jak v 2., tak ve 4. a 6.týdnu měli mpacienti, kteří dostávali citikolin, významně vyšší zlepšení skóre HDRS; míra deprese se v této skupině snížila a signifikantně větší byl v této skupině i počet remisí. Citikolin byl tedy efektivní adjuvantní léčbou u pacientů s depresí.12

Závěr

V současné době je již k dispozici řada studií, které ukazují, že citikolin představuje významnou neuroprotektivní látku, která může přispět ke zlepšení stavu u pacientů s kognitivními poruchami jak vaskulárního, tak degenerativního a smíšeného typu, ale i u dalších onemocnění CNS jako je depresivní porucha.

Literatura

1. Fioravanti M, Yanagi M. Cytidinediphosphocholine (CDP-choline) for cognitive and behavioural disturbances associated with chronic cerebral disorders in the elderly. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD000269.
2. Alvarez-Sabín J, Ortega G, Jacas C, et al. Long-term treatment with citicoline may improve poststroke vascular cognitive impairment. Cerebrovasc Dis 2013;35:146–154.
3. Weiss GB. Metabolism and actions of CDPcholine as an endogenous compound and administered exogenously as citicoline. Life Sci 1995;56:637-660.
4. Bruhwyler J, Vandorpe J, Geczy J. Multicentric open-label study of the efficacy and tolerability of citicoline in the treatment of acute cerebral infarction. Curr Therap Res Clini Exptl 1997;58:309-316.
5. Clark WM, Warach SJ, Pettigrew LC, et al. A randomized dose-response trial of citicoline in acute ischemic stroke patients. Neurol 1997;49:671-678.
6. Мushba AV1, Ivanova DS1, Vinogradov OI1. [Assessing the impact of citicoline on the efficiency of rehabilitation measures in patients with ischemic stroke]. Zh Nevrol Psikhiatr 2016;116:71-75.
7. Alvarez-Sabín J, Santamarina E, Maisterra O, et al. Long-term treatment with citicoline prevents cognitive decline and predicts a better quality of life after a first ischemic stroke. Int J Mol Sci 2016;17:390.
8. Secades JJ, Alvarez-Sabín J, Castillo J, et al. Citicoline for acute ischemic stroke: A systematic review and formal meta-analysis of randomized, double-blind, and placebo-controlled trials. J Stroke Cerebrovasc Dis 2016;25:1984-96.
9. Castagna A, Cotroneo AM, Ruotolo G, et al. The CITIRIVAD study: CITIcoline plus RIVAstigmine in elderly patients affected with Dementia study. Clin Drug Investig 2016;36:1059-1065.
10. García-Mas A, Rossiñol A, Roca M, Lozano R, Rosselló J, Llinas J. Effects of citicholine in subcortical dementia associated with Parkinson's disease assessed by quantified electroencephalography. Clin Ther 1992;14:718-729.
11. Martí Massó JF, Urtasun M. Citicoline in the treatment of Parkinson's disease. Clin Ther 1991;13:239-242.
12. Roohi-Azizi M, Arabzadeh S, Amidfar M, et al. Citicoline combination therapy for major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Neuropharmacol 2017;40:1-5.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., et al.
Edukafarm, Praha

21.02.2019


Související články