Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Moderní farmakoterapie v neurologii: nové vydání

Rozvoj farmakoterapie v posledních dekádách dává lékařům dříve netušené možnosti volby – prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich větší počet možností volby konkrétního léčiva. Týká se to také oboru neurologie. Rostoucí počet terapeutických možností však vystavuje řadu lékařů také stresu z možné nesprávné volby. Právě to je důvodem úspěchu knihy Moderní farmakoterapie v neurologii autorského kolektivu pod vedením přední české neuroložky prof. MUDr. Ivany Štětkářové, Ph.D. Kniha vychází po krátké době v třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání v nakladateství Maxdorf.

První a druhé vydání knihy  bylo rychle vyprodáno a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnilo terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR. Rychlý vývoj nových látek i měnící se situace na farmaceutickém trhu si vyžádaly přípravu nového, rozšířeného a aktualizovaného vydání. První kapitola knihy je věnována léčbě cerebrovaskulárních onemocnění. Zaměřuje na léčbu ischemické cévní mozkové příhody, dále intracerebrální hemoragie, subarachnoidálního krvácení, mozkové žilní trombózy a specifickým situacím při cévním onemocnění mozku. Druhá kapitola se věnuje terapii epilepsie. Ve třetí kapitole je podrobně rozebrána problematika léčby úrazů mozku, míchy a periferních nervů. Další oddíl probírá současné možnosti terapie nitrolebních a míšních nádorů. Následuje řást věnovaná infekcím nervového systému. Šestá kapitola je věnovaná léčbě primárních bolestí hlavy a obličeje. Sedmá část se zabývá roztroušenou sklerózou a jinými demyelinizačními onemocněními. Osmá kapitola obsahuje informace o léčbě Alzheimerovy nemoci a dalších demencí (vaskulární demence, nemoci s Lewyho tělísky. frontotemporální lobární degenerace, progresivní supranukleární obrny, kortikobazální degenerace, Creutzfeldtova-Jakobovy nemoci, normotenzního hydrocefalu). V deváté kapitole se probírá terapie Parkinsonovy nemoci a dalších parkinsonských syndromů. 

Další část je věnována léčbě dyskinetických syndromů – tremoru, dystonie, chorey, myoklonu, tiků. Jedenáctá kapitola obsahuje informace o terapii neurodegenerativních onemocnění mozku a míchy (multisystémová atrofie, Wilsonova nemoc, amyotrofická laterální skleróza, spinální svalová atrofie, bulbospinální svalová atrofie - Kennedyho nemoc, hereditární spastická paraparéza, spinocerebelární degenerace). Dvanáctá kapitola se zabývá terapií onemocnění periferního nervového systému (radikulopatie, polyradikulopatie, plexopatie, mononeuropatie, polyneuropatie). Následuje část věnovaná léčbě poruch nervosvalového přenosu (myasthenia gravis, toxicky podmíněných poruch nervosvalového přenosu, ikmunitně podmíněných poruch nervosvalového přenosu). Další text je věnován léčbě onemocnění kosterních svalů (svalové dystrofie, kongenitální myopatie, kongenitální svalové dystrofie, zánětlivé myopatie, membránové myopatie, tj. poruch iontových kanálů, metabolických myopatií, rhabdomyolýzy, lékových myopatií). Dále jsou probrány poruchy spánku včetně poruch pohybu souvisejících se spánkem, vertebrogenní onemocnění, neurogenetické a metabolické poruchy, toxická, karenční a profesionální postižení centrálního a periferního nervového systému, autoimunitní encefalitidy, deprese u neurologických onemocnění, léčba bolesti a závrati (periferních a centrálních vestibulárních syndromů). Závěrečná kapitola se zabývá léčbou spasticity. V příloze je uveden seznam léků užívaných v neurologii a přehled mechanismů jejich účinku.

Kniha je přehledně uspořádaná, obsahuje velké množství aktuálních informací a představuje užitečnou příručku nejen pro neurology, ale i internisty,  praktické lékaře  a další lékaře se zájmem o neurofarmakologii. Oproti prvnímu vydání je vydání třetí rozšířeno o více než 200 stran textu, což svědčí o rychlém nárůstu odborných poznatků v této oblasti medicíny.

---

Ivana Štětkářová a kol. Moderní farmakoterapie v neurologii. 3. vydání. Maxdorf, 2021. Vazba: brožovaná, 762 stran. ISBN:978-80-7345-706-8. Cena v e-shopu Maxdorf: 670,- Kč (běžná cena 895,- Kč).


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

07.01.2022