Projekt Popularizace zdraví - Po.Zdrav

Společnost Edukafarm je zapojena do projektu Evropské unie „Popularizace zdraví“ (Po.Zdrav).  Cílem projektu je prostřednictvím různých forem vzdělávání usnadnit přístup veřejnosti k současným poznatkům z oblasti zdravotnictví, účinně rozvíjet odborné i obecné kompetence obyvatelstva v oblasti zdravého životního stylu, což posiluje vzdělanostní společnost a celkově přispívá k lepší konkurenceschopnosti ČR.

Záměr projektu vychází ze strategie a programu EU v oblasti zdraví, sleduje posílení občanské gramotnosti ve smyslu odpovědného životního stylu a motivaci obyvatelstva k aktivnímu přístupu k dalšímu vzdělávání. Hlavní myšlenkou projektu je šíření pravdivých a vědecky podložených informací v oblasti zdravé výživy. Projekt sdružuje experty zabývající se vědou a výzkumem v oblasti potravinářství a farmacie a zaměřuje se na vzdělávání a informovanost široké veřejnosti (rodiče) a odborné veřejnosti (lékaři, výživoví poradci, trenéři) v oblasti zdravé výživy, prevence civilizačních nemocí a podporu života s handicapem.

Ke vzdělávání a šíření informací volí moderní formy jako například zábavné vzdělávací formy na internetu, veletrhy či vzdělávací festivaly. V rámci projektu vznikne komunikační strategie, díky níž mohou být relevantní informace efektivně předávány cílové skupině. Nutriční specialisté napíší a budou publikovat originální články na odborná témata (např. funkční potraviny, vedlejší účinky léků, fyziologická regulační medicína aj.). Elektronické formy vzdělávání budou přístupny na připravovaném webovém portálu (jimehlavou.cz). Projekt plánuje proškolit 1200 osob. Zapojit se mohou i firmy.

Trvání projektu: 8/2012 – 10/2013.
Partneři: Technologie a inovace, o.s. (TEIN) – žadatel, Edukafarm, s.r.o.,  Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Náklady: 7,2 mil. Kč.
Výstupy: vzdělávací moduly, sborníky ze vzdělávacích akcí, odborné a popularizační články, webová platforma.

Webové stránky "Jíme hlavou", které jsou součástí projektu Po.Zdrav, a k jejichž náplni Edukafarm přispěl řadou článků, jsou dostupné zde.

Projekt je zařazen do programu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  (financování: EU / Evropský sociální fond, MŠMT / OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

OPVK logo


06.02.2013