Novinka v očkování proti chřipce: vakcína IDflu pro intradermální aplikaci

Během chřipkové epidemie onemocní v České republice 10 – 30 % populace. V souvislosti s chřipkou jich ročně umírá 2 000 – 2 500. V současnosti se u nás nechá očkovat pouze 8 – 10 % lidí, což je ve  srovnání s jinými evropskými zeměmi, kde proočkovanost dosahuje téměř 30 %, výrazně méně. Jednou z možností, jak zvýšit zájem o očkování proti chřipce, je intradermální aplikace.

Intradermální vakcína IDflu je novinkou Sanofi Pasteur, předního světového výrobce vakcín. Vakcína bude v ČR a některých dalších evropských zemích poprvé k dispozici v chřipkové sezóně 2010/2011. přinášíme informace o této vakcíně, které byly prezentovány zazněly na  tiskové konferenci 9.9.2010 v Praze.

Vakcinace proti chřipce

V souladu s doporučením WHO (Světové zdravotnické organizace) je očkování vhodné především pro osoby starší 65 let a chronicky nemocné, kteří jsou nejvíce ohroženi chřipkou a jejími následnými komplikacemi, které mohou v některých případech vést až ke smrti. Přestože je očkování považováno za nejúčinnější prevenci chřipky a jejích komplikací, je ochrana proti chřipce z důvodu nízké proočkovanosti nedostatečná. Česká republika patří mezi státy s nejméně proočkovanou populací v Evropě (8 – 10 % obyvatel, 20 – 23 % osob starších 65 let a jen 19 – 20 % osob ohrožených rizikovými faktory (2).

Dotazníkový průzkum v 11 evropských zemích odhalil celou řadu faktorů, které ovlivňují rozhodnutí pacientů nechat se očkovat. Hlavními motivy byly: uvědomění si skutečnosti, že chřipka je závažné onemocnění, kterému by se mělo předcházet (53 %), doporučení lékaře (35 %), ochota snížit riziko přenosu chřipky na rodinu a přátele (33 %).

Mezi nejčastější příčiny, kvůli kterým zůstávali lidé nenaočkováni, patřilo:neuvažování o možnosti očkování (34 %), malá pravděpodobnost onemocnění chřipkou (26 %), domněnka, že chřipka není závažné onemocnění (22 %).(2)

Průzkumy provedené mezi lékaři ukázaly, že mezi hlavní příčiny negativního postoje k očkování proti chřipce patří nepravidelné návštěvy u lékaře (83 %), obavy z vedlejších účinků očkování (87 %) a strach z jehly (71 %). (3)

„Česká republika se s počty očkovaných lidí pohybuje na posledních místech v Evropě. Cest jak zvýšit proočkovanost proti chřipce je několik. Jedna z možností, jak zmírnit strach z bolestivé aplikace a neopodstatněný strach z injekcí, je nová metoda podání vakcíny intradermálně, tedy do podkoží,” říká prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., expert na očkování a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP. 

Nová intradermální vakcína IDflu

Kůže je jedním z hlavních imunokompetentních orgánů se snadnou přístupností, což z ní činí ideální místo pro očkování. Imunitní reakce po intradermální aplikaci bývá silnější a k vytvoření dostatečné ochrany stačí obvykle menší množství antigenu a objemu vakcíny. Podání vakcín do kůže se v minulosti osvědčilo zejména při očkování proti tuberkulóze, pravým neštovicím, vzteklině nebo žloutence typu B. Technická obtížnost intradermální vakcinace a nutnost vyškolení personálu však doposud bránily širšímu využití této očkovací metody v  praxi. Nová intradermální vakcína proti chřipce IDflu tato úskalí překonává a je výhodnější pro pacienta i zdravotnický personál. Využívá inovativní mikroinjekční systém, který umožní lékaři podat vakcínu do kůže snadno, rychle, konzistentně, bezpečně a přitom intuitivně, bez nároků na velkou zručnost nebo zkušenost zdravotníka. Pro pacienty je IDflu atraktivní – očkování je bezpečné a účinné. Mikrojehla působí na pacienta celkově přijatelněji, snižuje jeho strach a zvyšuje ochotu nechat se očkovat proti chřipce.

Vakcína IDflu je k dispozici ve dvou variantách pro různé věkové skupiny dospělých osob. IDflu 9 pro osoby 18 – 59 let, IDflu 15 pro starší 60 let. Obě varianty budou na trhu poprvé v chřipkové sezóně 2010/2011.

Kůže a vakcinace

Existuje několik různých způsobů aplikace očkovací látky. Liší se hloubkou aplikace očkovací látky. Pod pojmem „intradermální“ aplikace se rozumí podání očkovací látky přesně do škáry (dermis). Tato metoda si zaslouží velkou pozornost vzhledem k unikátním imunologickým vlastnostem škáry. Díky přítomnosti velkého množství dendritických buněk, makrofágů, lymfocytů a bohatému kapilárnímu
a lymfatickému zásobení hraje škára klíčovou úlohu v cirkulaci imunitních buněk a je místem, kde může být vakcinální antigen nejlépe nabízen buňkám imunitního systému. Imunitní odpověď pak bývá silnější a k navození dostatečné ochrany stačí menší množství antigenu, tedy i objemu vakcíny. Škára je díky svým vlastnostem ideálním místem pro podání očkovacích látek. Podílí se na  vzniku jak přirozené, tak i získané imunity.

Historie intradermálního očkování

Intradermální očkování, přesněji řečeno zavádění inokula do kůže, bylo poprvé použito u neštovic
v roce 1796. Použití rozdvojené jehly pro aplikaci očkovací látky proti neštovicím do škáry usnadnilo vymýcení této nemoci. K očkování se používala rozdvojená jehla, kterou se z lahvičky nabraly kapky roztoku očkovací látky a  několika rychlými vpichy byly vpraveny vodorovně k povrchu kůže.

Dalším důležitým úspěchem bylo využití intradermální tuberkulinové injekce pro kožní diagnostický test na tuberkulózu Charlesem Mantouxem v roce 1910. Tato technika se používá doposud, má však mnohá omezení.

Podání vakcín do kůže se v minulosti osvědčilo zejména při očkování proti tuberkulóze, pravým neštovicím, vzteklině nebo žloutence typu B. Nicméně až do vyvinutí moderních intradermálních mikroinjekčních systémů bránila technická obtížnost intradermální vakcinace a  nutnost vyškolení personálu širšímu použití intradernální vakcinace v praxi. Zkušenosti s intradermálním očkováním ukazují, že intradermální podání vakcín je vysoce účinné.

Současný intradermální mikroinjekční systém (MIS)Ideální intradermální MIS by měl splňovat následující podmínky:

  • umožnit aplikaci podkožního očkování snadno a intuitivně, bez nároků na velkou zručnost nebo zkušenost zdravotníka,
  • zajistit konzistentní a  spolehlivou aplikaci správného objemu přesně do škáry,
  • neovlivnit negativně vnímání pacientů (např. strach z injekce
    a bolestivé aplikace),
  • snížit riziko poranění zdravotníka o jehlu při aplikaci vakcíny,
  • zamezit opětovnému použití stříkačky.

Požadavky na ideální intradermální MIS splňuje nová intradermální vakcína proti chřipce IDflu. Tato vakcína využívá intradermální mikroinjekční systém vyvinutý firmou Becton-Dickinson. Systém je tvořen skleněnou injekční stříkačkou o objemu 0,1 ml (5krát menší oproti vakcíně podávané do svalu). Na konci stříkačky se nachází šikmě seříznutá, krátká a tenká mikrojehla, která umožňuje podat správné množství vakcíny přesně do škáry. Mikrojehla je speciálně navržena k vodorovnému vpichu do kůže. Je kratší a tenčí než jehla běžně používaná k podání vakcíny do svalu (délka 1,5 mm oproti 16 mm u běžných injekčních stříkaček, tj. 10x kratší, nominální vnější průměr jehly 30 G (0,31 mm) oproti 25 G (0,51 mm)). Mikrojehla je chráněná plastovou krytkou, která se těsně před aplikací odstraní. Po dezinfekci kůže v oblasti deltového svalu se aplikační systém přiloží kolmo ke kůži. Délka mikrojehly 1,5 mm zaručí, že po přiložení kolmo ke kůži a zatlačení, pronikne mikrojehla přesně do dermis. Stlačením pístu je pak následně vakcína podána přímo do škáry. Výhodou je, že před podáním IDflu vakcíny není nutné odstraňovat vzduch ani provádět test žil (aspiraci). Po aplikaci se silnějším stisknutím pístu aktivuje ochranný kryt, který překryje jehlu a zabrání případnému poranění očkujícího personálu či opakovanému použití stříkačky.

Bezpečnost intradermální vakciny IDflu

Podání vakcíny intradermálně pomocí IDflu je pro pacienta bezpečné. Vzhledem k tomu, že IDflu podá vakcínu přesně do škáry, prakticky neexistuje riziko poškození cév a  nervů při aplikaci. Není též nutné provádět test žil. Nepatrné rozměry mikrojehly umožňují snížit strach pacientů z injekce a bolestivé aplikace, zvyšují jejich subjektivní pocit bezpečí a působí na pacienta celkově přijatelněji. Vakcína IDflu má srovnatelný bezpečnostní profil s vakcínou proti chřipce podávanou do svalu. V souladu s očekáváním je po intradermálním podání vakcíny častější výskyt místních reakcí. Tyto reakce jsou však většinou mírně a přechodné. Až 96 – 97 % očkovaných osob hodnotí tyto místní reakce jako velmi až plně akceptovatelné.

Dvě varianty IDflu pro cílenou ochranu dospělých osob

IDflu je nová vakcína proti sezónní chřipce (štěpená, inaktivovaná) pro dospělé osoby, která využívá mikroinjekční aplikační systém. Vakcína je připravená klasickou metodou – pomnožením chřipkového viru na oplodněných slepičích vejcích.

Existují 2 varianty vakcíny pro cílenou ochranu dospělých osob:

IDflu 9 mikrogramů/kmen pro osoby ve věku 18 – 59 let. Vakcína poskytuje při nižším obsahu antigenů a menším objemu srovnatelnou imunogenitu s běžnou vakcínou proti chřipce podanou do svalu (obsahuje15 mikrogramů/kmen). Představuje atraktivní alternativu pro osoby, které mají strach z jehel.

IDflu 15 mikrogramů/kmen pro osoby od 60 let věku. Starší osoby jsou nejvíce vystaveny riziku onemocnění chřipkou a  vzniku závažných komplikací, protože u nich dochází vlivem věku k poklesu imunitní reakce na očkování klasickou vakcínou proti chřipce aplikovanou
do svalu. V této věkové kategorii je při stejném množství antigenu (15 mikrogramů/kmen) dosaženo významně lepších výsledků ve srovnání s vakcínou podanou do svalu.

Podání vakcín proti chřipce do podkoží je alternativou k podání očkovací látky do svalu, která může zvýšit proočkovanost populace proti chřipce. Minimální invazivita podání, přijatelnější vzhled mikrojehly pro osoby se strachem z injekcí, méně bolestivá aplikace a chuť vyzkoušet zcela nový systém vakcíny by mohly zvýšit atraktivitu očkování proti chřipce nejenom u laické, ale i odborné veřejnosti. Tento způsob aplikace může také zvýšit ochranu osob starších 60 let, jejichž organismus hůře reaguje na klasické intramuskulárně podané vakcíny.

O společnosti Sanofi Pasteur:

Sanofi pasteur, divize vakcín skupiny sanofi-aventis je největší světový výrobce vakcín a nabízí nejširší sortiment vakcín chránících proti 20 infekčním chorobám. Více informací: http://www.sanofipasteur.comnebo www.sanofipasteur.us.


Literatura:

1  Chlíbek R, Intradermální vakcína proti chřipce. Farmakoterapie 3/2010: 272-275

2  Blank et al, Vaccination coverage rates in eleven European countries during two consecutive influenza seasons, Journal of Infection 2009; 58:446-58.

3  Johnson DR, Nichol KL, Lipczynski K. Barriers to adult immunization. Am J Med 2008;121:S28.

Seasonal influenza vaccination in Europe: 2006/7 coverage rate in 11 European Countries. 2008.  Available from: www.eswi.org/myUploadData/files//ESWI_buletin_23.pdf

Další informace o vakcíně IDflu:

Eva Chaloupková,
ředitelka komunikace sanofi-aventis,
eva.chaloupkova@sanofi-aventis.com
, +420 233 086 124 

Radka Šíchová,
medical and regulatory manager Sanofi Pasteur, divize vakcín sanofi aventis
Radka.Sichova@sanofipasteur.com, + 420 233 086 111pk

10.09.2010