Coxtral (nimesulid): profil léčivého přípravku

Nesteroidní antiflogistika-antirevmatika (NSAID) patří díky svým farmakologickým vlastnostem k nejčastěji předepisovaným léčivům v lékařské praxi vůbec. V této souvislosti můžeme sledovat úsilí řady výzkumných týmů, které usilují o zlepšení účinnosti a snížení výskytu nežádoucích účinků (tj. zlepšení poměru přínos/riziko). Proto se setkáváme s novými léčivy z této skupiny. Jednou z takových novějších látek je i nimesulid (Coxtral), jehož mechanismus účinku je založen na přednostní inhibici cyklooxygenázy-2.

Jako cyklooxygenázy (COX, PGH2-syntázy) označujeme enzymy, které přeměňují kyselinu arachidonovou na prostaglandin H2 (PGH2). Z vytvořeného PGH2 pak působením dalších enzymů vzniká prostacyklin (PGI2), skupina prostaglandinů (PGD2, PGE2, PGF2) a tromboxany TXA2 a TXB2. Všechny tyto látky plní významné funkce regulátorů běžných fyziologických dějů a o některých z nich je známo, že hrají velmi důležitou roli v rozvoji a průběhu určitých patologických reakcí - zejména reakcí zánětlivých.
V současné době rozlišujeme dvě izoformy cyklooxygenázy: COX-1, která je za fyziologických podmínek běžně přítomna ve tkáních, a COX-2, jejíž tvorba je indukována teprve působením prozánětlivých mediátorů v poškozené tkáni. Starší nesteroidní antirevmatika (NSA) různými mechanismy a v různém poměru inhibují aktivitu COX-1 i COX-2, což má souvislost s výskytem nežádoucích účinků (vzhledem k regulačnímu vlivu COX-1). To se může projevit např. poškozením žaludeční sliznice, případně zhoršením stávající renální poruchy.
Nimesulid (Coxtral), který patří mezi novější NSAID, s vysokým stupněm selektivity (přibližně 10 : 1), reverzibilně blokuje COX-2, čímž jsou nežádoucí účinky plynoucí z inhibice COX-1 značně zmírněny.

Charakteristika

Nimesulid je nesteroidní antiflogistikum-antirevmatikum. Od ostatních nsaID se odlišuje funkční sulfonanilidovou skupinou. Kromě protizánětlivého účinku působí také antipyreticky a analgeticky.
Nimesulid má komplexní protizánětlivý účinek, zprostředkovaný pomocí mnoha mechanismů ovlivněním tvorby nebo působení mediátorů, jako jsou např. prostaglandiny, enzymy, kyslíkové radikály, cytokiny, faktor aktivující destičky (PAF - platelet activating factor), TNF-alfa a histamin. Inhibicí fosfodiesterázy IV a proteinkinázy C omezuje tvorbu volných kyslíkových radikálů stimulovanými polymorfonukleáry. Nimesulid snižuje aktivitu proteolytických enzymů (kolagenóz, elastáz) ovlivněním inhibitoru plazmatické alfa1-proteinázy. Zabraňuje tvorbě metaloproteáz, které se podílejí na destrukci chrupavky např. při osteoartróze. Snižuje také intracelulární cAMP neutrofilů, což vede k inhibici PAF a leukotrienu B4. Inhibuje chemotaxi a tlumí tvorbu leukotrienu C4 v aktivovaných eosinofilech.
Nimesulid byl vyzkoušen v kontrolovaných klinických studiích jako analgetikum, antiflogistikum a antipyretikum jak v pediatrii, tak i u pacientů středního a vyššího věku, a to při onemocněních pohybového aparátu, onemocněních horních a dolních cest dýchacích, v otorinolaryngologii, stomatologii, gynekologii, flebologii i traumatologii.

Farmakokinetické vlastnosti

Nimesulid se po perorálním podání rychle absorbuje. Současný příjem potravy nemá na absorpci léčiva žádný vliv. Nimesulid se silně váže na plazmatické bílkoviny (99 %), zejména na albumin (96 %). Přechází přes synoviální membránu, v synoviální tekutině byly koncentrace srovnatelné s plazmatickými. Studie týkající se průniku placentární bariérou a přechodu do mateřského mléka u lidí nebyly prováděny. Nimesulid se metabolizuje v játrech. Hlavní metabolit (hydroxynimesulid) vykazuje rovněž farmakologickou aktivitu. Ve stolici a v moči se vedle nezměněného nimesulidu a hydroxynimesulidu vyskytují další metabolity, vzniklé redukcí, acetylací a konjugací. Biologický poločas eliminace je přibližně 2 hodiny, u hydroxynimesulidu asi 3 hodiny.
Poruchy renálních funkcí, kdy clearance kreatininu je 30 - 80 ml/min, nevedou k výraznému ovlivnění plazmatické koncentrace nimesulidu ani dalšího hlavního metabolitu a nevyžadují žádnou úpravu dávky. U pacientů s hepatální insuficiencí je clearance nimesulidu výrazně snížená a látka je kontraindikovaná.
Při sledování u starších pacientů (starších 65 let) nebyla pozorována žádná změna farmakokinetických parametrů po perorálním podání.

Indikace

Nimesulid (Coxtral) je indikován k symptomatické léčbě:
- artróz (např. gonartrózy a coxartrózy);
- periartropatií (např. tendinitida, bursitida a humeroskapulární periartropatie);
- bolestivých posttraumatických a postoperačních zánětů a edémů (také při chirurgických zákrocích v ústní dutině, jako je extrakce zubu);
- horečky, zánětů a bolestí provázejících infekce horních cest dýchacích a otorinolaryngologické infekce (např. adjuvans při faryngotonzilitidě, otitidě);
- dysmenorey, prostatitidy, cystitidy.

Nežádoucí účinky a kontraindikace

Nežádoucí účinky jsou vesměs mírné, přechodné a jen zřídka vyžadují přerušení léčby.
Příležitostně se může objevit pálení žáhy a nevolnost. Ve zcela ojedinělých případech se mohou vyskytnout vyrážky, bolesti hlavy a závratě. Velmi vzácně se mohou objevit změny v jaterních funkcích.
Ze strany gastrointestinálního traktu byly pozorovány bolesti v epigastriu, pálení žáhy, zřídka jiné gastrointestinální poruchy jako ztráta chuti, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, dyspepsie, meteorismus. Ojediněle se objevily gastritida nebo gastrointestinální krvácení. Většina uvedených nežádoucích účinků se vyskytuje zřídka nebo velmi zřídka, obvykle jsou reverzibilní a ustupují po prvních týdnech léčby.
Absolutní kontraindikací je přecitlivělost na nimesulid (případně některou složku přípravku), aktivní vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku, jaterní insuficience a závažná porucha renálních funkcí, dále těhotenství, období kojení a věk do 12 let.
Opatrnosti je třeba u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiná NSA, u pacientů s poruchami krvetvorby a u pacientů s poruchami krevní srážlivosti, např. u nemocných léčených antikoagulancii.

Dávkování a způsob podání

Dospělí a děti od 12 let: ráno a večer 1 tableta (denní dávka je 200 mg nimesulidu).
U pacientů s renální insuficiencí, kdy je clearance kreatininu mezi 30 a 80 ml/min, není nutné snížení dávky. Při těžké renální insuficienci s clearance kreatininu pod 30 ml/min je podávání nimesulidu kontraindikováno.
Studie u starších pacientů ukázaly, že není potřebná žádná úprava dávky.


Poznámka: Statut přípravku: léčivý přípravek, je vázán na lékařský předpis.
Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: viz Číselník VZP.
Profil přípravku zpracován kolektivem autorů vedeným profesorem MUDr. Janem Švihovcem, DrSc., s využitím odborné literatury a SPC dle poslední revize.

27.11.2002