Kyselina zoledronová – bisfosfonát s protinádorovými účinky: nová studie

Kyselina zoledronová patří k bisfosfonátům, léčivům ovlivňujícím resorpci kostní hmoty. Na rozdíl od některých jiných bisfosfonátů, užívaných především u osteoporózy, má i kyselina zoledronová i významné protinádorové vlastnosti, jak potvrdila nová studie, jejíž výsledky byly publikovány v New England Journal of Medicine.

Karcinom mammy postihuje každoročně přibližně milion žen. 60 až 80% případů má pozitivitu pro estrogenní a/nebo progesteronové hormonální receptory. Součástí léčby u žen v časných stádiích se proto jako adjuvantní léčba používá systémová hormonální terapie a pokud má tumor kostní metastázy, je indikováno i  podávání kyseliny zoledronové, která je inhibitorem  navazovala na  klinickou studii, publikovanou v roce 2008, v které bylo prokázáno, že kyselina zoledronová zabraňuje ztrátám kostní denzity u premenopauzálních žen s receptor-pozitivním karcinomem mammy. osteoklastické resorpce kostí a patří do skupiny bisfosfonátů III. generace. Kromě inhibice kostní resorpce má kyselina zoledronová i některé protinádorové vlastnosti. Tato účinnost byla potvrzena v nové studii, v které se projevily i širší protinádorové účinky kyseliny zoledronové.

Do této tříleté randomizované, placebem kontrolované studie (nazvané ABCSG-12) bylo zařazeno 1803 premenopauzálních žen s karcinomem prsu v raném stadiu (stadium I a II, s postižením maximálně 10 axilárních uzlin), kterým byl proveden kurativní chirurgický zákrok a podáván goserelin (syntetický analog gonadoliberinu, který způsobuje útlum sekrece estrogenů v ováriích). Tyto pacientky byly dále léčeny hormonální terapií (tamoxifenem nebo anastrozolem) v kombinaci s kyseliny zoledronovou nebo placebem. Primárně sledovaným parametrem byl interval od operace do recidivy nádoru (disease-free interval), dále bylo hodnoceno trvání remise, resp. přežití bez příznaků onemocnění (recurrence-free survival), celkové přežití a další parametry.

 Výsledky ukázaly, že za průměrnou dobu sledování (která odpovídala 48 měsícům) byly u  pacientek, které dostávaly k hormonální terapii kyselinu zoledronovou, zlepšeny dva základní sledované parametry: přidání kyseliny zoledronové (4 mg intravenózně každých 6 měsíců) vedlo k signifikantnímu prodloužení intervalu od operace do recidivy nádoru (disease-free interval) a trvání remise, resp. přežití bez příznaků onemocnění (recurrence-free survival).  Kyselina zoledronová snižovala riziko progrese nemoci o 36%. Podávání kyseliny zoledronové bylo spojeno s nižším výskytem kostních metastáz, lokoregionální rekurence tumoru a postižení kontralaterální mammy. Ženy, které dostávaly kyselinu zoledronovou, měly dále nižší výskyt bolesti kostí (35% vs. 25%) a kloubů (24% vs. 18%) a méně febrilních stavů (9% vs. 2%), než ženy ve skupině placeba.

Ve skupině s kyselinou zoledronovou došlo v době sledování k méně úmrtím (16), než ve skupině placeba (26), rozdíl byl však nesignifikantní a je možno jej označit jako trend, obdobně jako snížení výskytu kostních metastáz; pro potvrzení významnosti těchto rozdílů bude třeba větších a dlouhodobějších studií. Léčba kyselinou zoledronovou byla dobře tolerována.  Studie ukázala, že kyselina zoledronová má kromě působení na kost i širší protinádorové působení.

Mechanismus účinku kyseliny zoledronové v kostní tkáni: nádorové buňky kostních metastáz produkují růstové faktory, které svým vlivem na osteoklasty a  osteoblasty v kostech působí excesivní erozi kostní tkáně a tvorbu nestabilní kosti. Kyselina zoledronová působí tlumivě na zvýšenou aktivaci osteoklastů a osteoblastů. K současným onkologickým indikacím kyseliny zoledronové patří prevence kostních příhod (patologických zlomenin, kompresivních zlomenin obratlů, radiační nebo chirurgická léčba kostí, nádorem indukovaná hyperkalcemie) u pacientů s  pokročilou formou nádorového onemocnění postihující kosti.  Další onkologickou indikací je hyperkalcemie vyvolané nádorovým onemocněním. V ČR jsou registrovány přípravky Zometa. Kyselina zoledronová je indikována též u Pagetovy choroby (přípravky Aclasta).

---------------

Gnant M, Mlineritsch B, Schippinger W, et al. Adjuvant endocrine therapy plus zoledronic acid in premenopausal women with early breast cancer: first efficacy results from ABCSG-12. N Engl J Med 2009;360:679-691. 


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

18.02.2009