LRRC15 - protein, který ovlivňuje závažnost covidu-19

LRRC15 - protein, který ovlivňuje závažnost covidu-19

Je známo, že primárním receptorem pro navázání spike proteinu viru SARS-CoV-2 na buňky v plicích, rozhodujícím faktorem pro množení viru a vznik onemocnění covid-19 je protein/receptor ACE2. Vědci z University of Sydney zmapovali i další možnosti vazby spike proteinu na plicní buňky a zaměřili se na důležitý protein, který by mohl být klíčem k záhadě, proč infekce má u různých jedinců odlišný průběh. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v únoru 2023 v časopise PLOS Biology.

Autoři vycházeli z předpokladu, že systematické hodnocení hostitelských faktorů, které by mohly regulovat vazbu koronaviru na spike protein SARS-CoV-2, nebylo dosud provedeno. Použili aktivaci CRISPR celého genomu k identifikaci hostitelských faktorů řídících buněčné interakce se SARS-CoV-2. Identifikovali přitom roli buněčného povrchového receptoru - proteinu označovaného jako LRRC15. Exprese LRRC15 je důležitá pro navázání spike proteinu SARS-CoV-2 a vytvoření společného komplexu na povrchu plicních buněk. LRRC15 mRNA je exprimována mj. v plicních myofibroblastech produkujících kolagen. Exprese proteinu LRRC15 je indukována při těžké infekci SARS-CoV-2 a rozvoji covidu-19, kdy jej lze nalézt na buňkách epitelu dýchacích cest.

Fibroblasty exprimující LRRC15 mohou potlačit jak pseudotypizovanou, tak autentickou infekci SARS-CoV-2. Kromě toho exprese LRRC15 ve fibroblastech potlačuje produkci kolagenu a podporuje expresi antivirových faktorů rodiny IFIT, OAS a MX. Protein LRRC15 lze charakterizovat jako receptor vázající spike protein viru SARS-CoV-2, který může v kontextu infekce pomoci kontrolovat virovou zátěž a regulovat antivirové a antifibrotické transkripční programy. 

Autoři předpokládají, že přítomnost nebo nedostatek proteinu LRRC15 u infikovaných osob je zásadním faktorem, který určuje, jak závažně bude onemocnění covid-19 u daného jedince probíhat. Podle autorů může tento objev i přispět k vývoji cílených léčebných strategií pro terapii tohoto onemocnění. Autoři studie pracují na návrhu strategií pro léčbu covidu-19 s využitím LRRC15, u kterých se očekává, že budou fungovat u několika variant viru.1 Další práce na téma role proteinu LRRC15 při infekci SARS-CoV-2 byla publikována jiným autorským kolektivem již v říjnu 2022 v tomtéž časopise (PLOS Biology). Autoři této práce mimo jiné identifikovali plicní buňky s nejvyšší expresí LRRC15: jsou to buňky plicních cév a plicní fibroblasty. 2

___

1. Loo L, Waller MA, Moreno CL, Cole AJ, Stella AO, Pop O-T, et al. (2023) Fibroblastexpressed LRRC15 is a receptor for SARS-CoV-2 spike and controls antiviral and antifibrotic transcriptional programs. PLoS Biol 21(2): e3001967. https://doi.org/10.1371/journal. pbio.3001967.

2. Shilts J, Crozier TWM, Teixeira-Silva A, Gabaev I, Gerber PP, Greenwood EJD, et al. (2023) LRRC15 mediates an accessory interaction with the SARS-CoV-2 spike protein. PLoS Biol 21(2): e3001959. https://doi.org/10.1371/journal. pbio.30019.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

10.02.2023