Doporučení EMA a ECDC k heterologním schématům vakcinace proti covidu-19

Doporučení EMA a ECDC k heterologním schématům vakcinace proti covidu-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) naléhavě vyzývají občany EU k plnému očkování proti covid-19 a dodržování aktuálních doporučení ohledně posilovacích dávek. Stále více klinických studií se zabývá možností kombinování různých vakcín (heterologní očkování) jak pro základní vakcinaci, tak pro podání posilovací dávky. EMA a ECDC přezkoumaly výsledky těchto studií a data z reálného používání vakcín, a za účelem zvýšení flexibility očkovacích programů zformulovaly doporučení ohledně heterologních schémat očkování proti covid-19. Tato doporučení publikoval Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Důkazy ze studií o heterologním očkování naznačují, že kombinace vakcín (vektorových a mRNA) vytváří dostatečnou tvorbu hladin protilátek proti viru SARS-CoV-2 a vyšší tvorbu buněk imunitního systému (T-buněk) než při použití stejné vakcíny (homologní očkování), ať už v základním nebo posilovacím očkování. Heterologní režimy byly obecně dobře snášeny. Použití vektorové vakcíny jako druhé dávky v základních očkovacích schématech nebo použití dvou různých mRNA vakcín je prozkoumáno méně. Výzkum s cílem poskytnout více důkazů o dlouhodobé bezpečnosti, trvání imunity a účinnosti pokračuje. Používání heterologních schémat však už nyní může nabídnout flexibilitu v možnostech očkování, a to zejména v případech, kdy některé z vakcín nejsou k dispozici.

Odborné úvahy EMA a ECDC, jejichž výsledek je podrobně popsán níže, mají pomoci vnitrostátním orgánům, které rozhodují o očkovací strategii tak, aby byl co nejrychleji očkován a chráněn maximální počet občanů EU. Držitelé rozhodnutí o registraci jsou rovněž vyzváni, aby předkládali změny registrace a doplnili podrobnosti o možném heterologním použití. Ačkoli se přezkum netýkal vakcín, které dosud nejsou v EU registrovány, výzkum heterologních kombinací těchto látek bude v budoucnu zohledněn, pokud budou v EU registrovány a bude k dispozici více důkazů.


Technická doporučení a rady týkající se heterologního primárního a posilovacího očkování proti covid-19

Na základě analýzy dostupných důkazů vydávají EMA a ECDC následující technická doporučení (EMA a ECDC zveřejní v blízké době  podrobný přehled literatury podporující jejich doporučení).

Heterologní základní očkování

 • V současné době dostupné důkazy konzistentně ukazují na přijatelnou snášenlivost a posílenou imunitní odpověď se sekvenčním heterologním režimem vektorové vakcíny/mRNA vakcíny oproti homolognímu režimu s vektorovou vakcínou.
 • Některé studie uvádějí vyšší reaktogenitu (např. bolest, horečku, bolest hlavy, únavu) heterologního očkování, ale výsledky nejsou konzistentní. Pokud jde o vzácné nežádoucí účinky, nejsou k dispozici dostatečné údaje pro vyvození závěrů.
 • Pokud jde o imunogenitu, studie jsou konzistentní v tom, že ukazují, že heterologní režim je schopen vyvolat významně zvýšenou imunitní odpověď, včetně zlepšených paměťových B buněk, ve srovnání s homologním režimem virového vektoru. Někdy je pozorováno mírné zvýšení humorální (látkové) imunitní odpovědi s ohledem na homologní očkování proti mRNA, ale ne konzistentně, což celkově podporuje podobnou odpověď protilátek.
 • Zvýšená imunogenita se zdá být v souladu se zvýšenou účinností vakcíny proti symptomatické infekci SARS-CoV-2 heterologního režimu vektorovou vakcínou následovanou mRNA vakcínou ve srovnání s homologním očkování vektorovými vakcínami založenou na několika kvalitních observačních studiích.
 • Předběžné, ale konzistentní důkazy naznačují, že heterologní režim je schopen vyvolat širší spektrum imunitní odpovědi se zlepšenou humorální a buněčnou zprostředkovanou zkříženou reaktivitou proti různým variantám SARS-CoV-2, což by se na základě dosud pozorovaných studií promítlo do zlepšené účinnosti.
 • Celkově prezentovaná data podporují použití smíšených vektorových/mRNA očkovacích schémat. Na základě dosud získaných důkazů a stávajících klinických poznatků je podání druhé dávky mRNA vakcíny předchozím příjemcům jedné dávky vektorových vakcín očkovací strategií, která je prospěšná z imunologického hlediska s pozitivním dopadem na dosaženou úroveň ochrany před infekcí a onemocněním. Existuje méně důkazů o heterologních očkovacích režimech mRNA, ale dost na to, aby to naznačovalo, že takový přístup by mohl být použit i v případě, že je zapotřebí pružnosti nebo zrychlení očkovacích kampaní. Údaje o bezpečnosti po takových heterologních režimech mRNA jsou v současné době zkoumány, aby se zjistilo, zda existuje zvýšené riziko myokarditidy.
 • Podání adenovirové vektorové vakcíny jako druhé dávky po mRNA vakcíně může být zváženo, pokud existuje problém s dostupností mRNA vakcín, ale na základě omezených dostupných údajů může být z imunologického hlediska méně výhodné než opačné pořadí
 • Údaje o dlouhodobé ochraně po heterologním nebo homologním základním očkování jsou omezené, ale několik studií naznačuje pokles ochrany proti závažnému onemocnění od 6 měsíců po heterologním očkování. Některé z těchto studií také ukazují, že slábnutí účinnosti je pro vakcínu Vaxzevria větší a rychlejší než u jiných režimů, a že slábnutí účinnosti je celkově rychlejší u starších křehkých osob a jedinců s komorbiditami. 
 • Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se prozkoumalo použití heterologních režimů u osob s oslabenou imunitou.

 

Heterologní posilovací dávka

 • Důkazy, které jsou dosud k dispozici u různých typů registrovaných vakcín, naznačují, že heterologní podání posilovací dávky se jeví stejně dobře nebo lépe, pokud jde o imunitní odpovědi, než homologní přeočkování. Mezi heterologními kombinacemi posilovacích dávek je posílení mRNA po základním očkování některou z vektorových vakcín imunogennější než obráceně. Bezpečnostní profil heterologních a homologních kombinací posilovacích dávek je na základě dostupných údajů srovnatelný.
 • Strategii heterologního přeočkování lze proto považovat za alternativní strategii, např. ke zlepšení ochrany, které lze dosáhnout u některých očkovacích látek, k umožnění větší flexibility, například v případě problémů s dostupností očkovací látky. Údaje, které jsou v současné době k dispozici, podporují bezpečné a účinné podání posilovací dávky již 3 měsíce od ukončení základního očkování, pokud by byl tak krátký interval žádoucí z hlediska veřejného zdraví (bez ohledu na současná doporučení podávat posilovací dávku nejlépe po 6 měsících).
 • Údaje o bezpečnosti poskytují omezené, avšak pozitivní informace týkající se krátkodobé reaktogenity pro jakoukoli kombinaci posilovací dávky. Trend u heterologní posilovací dávky vektorovými vakcínami nebo vakcínou Spikevax ukazuje více nežádoucích účinků souvisejících s lokální nebo systémovou reaktogenitou. Velké observační studie poskytnou další důkazy o výskytu vzácných nežádoucích účinků, jako je myokarditida, při porovnání homologních nebo heterologních posilovacích dávek.
 • I když by se dalo očekávat, že vyšší imunitní odpověď se promítne do zvýšené ochrany proti infekci a nemocem, včetně ochrany před různými variantami SARS-CoV-2, nelze v této fázi přesně definovat, do jaké míry by se taková zlepšená imunogenita promítla do vyšší účinnosti. Objevující se údaje o účinnosti však ukazují zvýšenou ochranu před symptomatickým onemocněním po heterologní posilovací dávce mRNA vakcínou během šíření varianty Delta.
 • Při podávání posilovacích dávek, ať už homologních nebo heterologních, musí být vzata v úvahu slábnoucí ochrana v průběhu času a optimální interval pro účinnou imunitní odpověď. V současné době nejsou k dispozici žádné údaje u osob s oslabenou imunitou, které by podpořily doporučení pro heterologní posilovací dávku

Další ochranná opatření

I při očkování zůstávají hlavním pilířem ochrany před covid-19 další opatření, jako je dodržování rozestupů, zajištění ventilace v uzavřených prostorech, hygiena rukou a dýchání, vhodné používání ochrany dýchacích cest a dodržování karantény v případě onemocnění, zejména proto, že varianty jako Delta se nadále šíří a nové varianty, jako je Omicron, se stále objevují.

I když jsou vakcíny nesmírně důležité pro prevenci hospitalizace a úmrtí a dosud nabízely ochranu proti všem variantám, nemohou vždy zabránit nákaze. Aby se zabránilo opětovnému nárůstu případů s možným nárůstem hospitalizací a úmrtí, EMA a ECDC naléhavě vyzývají občany, aby se řídili doporučeními na vnitrostátní a evropské úrovni a chránili sebe i lidi kolem sebe.

Spolupráce v oblasti veřejného zdraví

EMA a ECDC znovu zdůrazňují, že je třeba zajistit, aby bylo proti covid-19 plně očkováno co nejvíce lidí. Obě agentury budou i nadále úzce spolupracovat s dalšími orgány EU a národními agenturami s cílem sdílet vědecké údaje a pomáhat členským státům dospět k informovaným rozhodnutím v oblasti veřejného zdraví s ohledem na jejich vnitrostátní i evropskou situaci. EMA a ECDC se budou i nadále řídit vědeckými poznatky a sdělovat svá doporučení a rozhodnutí s maximální možnou transparentností. 


---

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv


pk

08.12.2021