Inhalační budesonid v léčbě covidu-19: studie STOIC

Inhalační budesonid v léčbě covidu-19: studie STOIC

V časopise Lancet Respiratory Medicine byly publikovány výsledky klinické otevřené studie fáze II STOIC (Steroids in COVID-19), které naznačily, že inhalačně aplikovaný kortikosteroid budesonid, podaný pacientům s onemocněním covid-19 do sedmi dnů od nástupu mírných symptomů, může snižovat riziko přechodu do závažné formy, resp. nutnosti vyhledat zařízení pro urgentní zdravotnickou péči.

Tato otevřená studie fáze II zahrnovala 146 účastníků randomizovaných do skupin běžné péče (n = 73) nebo budesonidu (n = 73), podávaného dvakrát denně v dávce 800 μg pomocí inhalačního systému (Turbuhaler). Primárním sledovaným endpointem bylo takové klinické zhoršení onemocnění covid-19, že pacient musel navštívit zdravotnické zařízení pro urgentní péči. Sekundární parametry zahrnovaly např. příznaky, tělesnou teplotu, saturaci krve kyslíkem a virovou nálož SARS-CoV-2.

Výsledky ukázaly, že pouze u 3 % pacientů, kterým byl podáván budesonid, došlo ke klinickému zhoršení takového stupně, že bylo nutno vyhledat urgentní péči (primární endpoint), zatímco v kontrolní skupině došlo k takovému zhoršení u 15 % pacientů (rozdíl mezi skupinami byl signifikantní). Klinické zotavení bylo ve skupině s budesonidem o jeden den kratší ve srovnání s kontrolní skupinou. Pouze pět účastníků ve skupině s budesonidem uvedlo výskyt takových nežádoucích účinků, které vedly k omezení léčby.  

Tato zjištění naznačují, že včasné podávání inhalačního budesonidu (který se jako kortikosteroid vyznačuje protizánětlivými účinky) se jeví jako účinná léčba pro pacienty s mírnou formou onemocnění covid-19; tato léčba by mohla snižovat riziko přechodu onemocnění do závažnější formy a potřeby vyhledání zařízení pro urgentní péči. Uvedené výsledky bude vhodné ověřit většími studiemi.

---

Zdroj: Ramakrishnan S, Nicolau Jr DV, Langford B, et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2021 Published Online April 9, 2021 https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(21)00160-0. 
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

16.04.2021