EMA k bezpečnosti vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca)

EMA k bezpečnosti vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca)

Evropská léková agentura (EMA) hodnotila vakcínu proti covidu-19 Vaxzevria firmy AstraZeneca a dospěla k novým závěrům, pokud jde o její bezpečnost. Vycházela z hodnocení Farmakovigilančního výboru pro hodnocení rizik léčiv (PRAC). Na základě tohoto hodnocení EMA publikoval Státní ústav pro kontrolu léčiv dopis určený zdravotnickým pracovníkům, který je dostupný zde. Do informace o přípravku Vaxzevria bude jako nežádoucí účinek doplněna závažná alergická reakce a také upozornění na možnost častého výskytu trombocytopenie a velmi vzácný výskyt trombózy v kombinaci s trombocytopenií.

Pravidelné přehodnocování údajů o bezpečnosti po registraci vakcín proti COVID-19 je nastaveno u všech těchto vakcín. Přehodnocení provádí Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů. Bezpečnostní aktualizace jsou pravidelně zveřejňovány rovněž na webu EMA zde v kapitole „Safety Updates“, nyní jde o první aktualizaci bezpečnosti vakcíny Vaxzevria po udělení podmíněčné registrace v EU. V Evropském hospodářském prostoru bylo od 29. 1. 2021 do 25. 3. 2021 podáno více než 10 milionů dávek vakcíny Vaxzevria. Výbor PRAC zhodnotil na svých jednáních konaných ve dnech 8. 3.-11. 3., 18. 3. a 25. 3. 2021 všechny nové údaje o bezpečnosti z celého světa včetně dat ze souhrnné měsíční zprávy a dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik u vakcíny Vaxzevria zůstává nezměněn.

Konkrétní závěry výboru PRAC jsou následující:

Anafylaxe a ostatní alergické reakce

Po podání vakcíny Vaxzevria byly hlášeny případy podezření na anafylaxi (závažná alergická reakce). Na jednání výboru PRAC ve dnech 8. 3. -11. 3. 2021 bylo hodnoceno zejména 41 případů nahlášených do databáze EudraVigilance z přibližně 5 milionů očkovaných ve Velké Británii (datum ukončení sběru dat: 16.2.2021). Po posouzení výborem PRAC budou nežádoucí účinky anafylaxe a jiné alergické (hypersenzitivní) reakce zahrnuty do informace o přípravku jako očekávané nežádoucí účinky. Frekvence těchto nežádoucích účinků dosud nebylo možné odhadnout. Anafylaxe je i nadále pečlivě sledována. Informace o léčbě anafylaxe jsou již uvedené v informaci o přípravku a nevyžadují aktualizaci.

Trombotické a embolické příhody

Po podání vakcíny Vaxzevria byly hlášeny případy trombotických a embolických příhod (krevní sraženiny v cévách). V návaznosti na jednání PRAC ve dnech 8. 3. -11. 3. 2021, kde byly tyto případy diskutovány, provedl výbor PRAC 18. 3. 2021 předběžné hodnocení těchto příhod nahlášených do databáze EudraVigilance. Hodnocení zahrnovalo posouzení odborníky na krevní poruchy, posouzení preklinických údajů, odborné literatury a údajů poskytnutých držitelem rozhodnutí o registraci. Výbor PRAC došel k závěru, že nebyly zaznamenány žádné problémy s výrobou nebo s kvalitou jednotlivých šarží vakcíny. Tento závěr vychází z hodnocení kvality provedeného v rámci EU. 

Toto hodnocení obsahovalo informace z oficiální kontrolní laboratoře, která dává vakcíně propouštěcí certifikát. Mezi tyto informace patří nezávislé testování a kontrola klíčových výsledků testů provedených výrobcem před uvolnění jakékoliv šarže vakcín proti onemocnění COVID-19 v Evropském hospodářském prostoru. Vakcína Vaxzevria možná může být spojena s velmi vzácnými případy trombotických a embolických příhod v kombinaci s nízkou hladinou krevních destiček (trombocytopenie) a krvácením. Mezi tyto příhody patří diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), kdy se krevní sraženiny vyskytnou ve více krevních cévách, a trombóza mozkových venózních sinů (CVST), kdy krevní sraženiny v žilních sinech zabraňují odtoku krve z mozku. V hlášených případech, včetně smrtelných případů, došlo k těmto příhodám do 14 dnů po očkování. Vyskytovaly se většinou u lidí mladších 55 let a většinu z nich tvořily ženy. 

Jak uvedla EMA ve svém prohlášení, výbor PRAC potvrdil, že neobvyklé krevní sraženiny s nízkými trombocyty by měly být uvedeny jako velmi vzácné nežádoucí účinky vakcíny Vaxzevria. V rámci předběžného posouzení byl počet hlášených případů porovnán s výskytem těchto příhod u běžné populace EU před pandemií SARS-CoV-2. Toto srovnání ukázalo zvýšený počet těchto příhod mezi očkovanými osobami. Nerovnováha mezi počty případů u běžné a očkované populace nebyla pozorována u starších věkových skupin. Většina hlášených případů se zatím vyskytla u žen mladších 60 let do 2 týdnů po očkování.

Příčinnou souvislost mezi vakcínou a reakcemi DIC a CVST nelze vyloučit. Lidé očkovaní vakcínou Vaxzevria by měli vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u nich objeví příznaky zvýšeného srážení krve, a informovat zdravotnické pracovníky o svém nedávném očkování. Mezi takové příznaky patří dušnost, bolest na hrudi nebo přetrvávající bolest břicha, otoky dolních končetin, silné nebo přetrvávající bolesti hlavy, rozmazané vidění, přetrvávající krvácení a modřiny, nebo kulaté skvrnky mimo místo očkování (petechie), které se objeví po několika dnech.

Toto varování bylo přidáno do informace o přípravku a současně byl zasílán dopis zdravotnickým pracovníkům (DHPC) kvůli zvýšení jejich povědomí o těchto reakcích. Na základě všech dostupných údajů o trombotických a embolických příhodách se výbor PRAC domnívá, že přínosy vakcíny Vaxzevria nadále převažují její rizika a tato vakcína může být používána, zatímco probíhá další sběr údajů a hodnocení.

Pokud jde o mechanismus souvislosti mezi součaběžným výskytem trombocytopenie a ktrevních sraženin, jedním z vysvětlení je imunitní odpověď vedoucí ke stavu podobnému stavu, který se někdy vyskytuje u pacientů léčených heparinem (heparinem indukovaná trombocytopenie, HIT). Výbor PRAC požádal o nové studie k této problematice a takové změny ve studiích probíhajících, aby bylo k dispozici více informací na toto téma.

Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP)

U všech vakcín proti onemocnění COVID-19 bylo zahájeno hodnocení reakce idiopatická trombocytopenická purpura (nízký počet krevních destiček, které mohou vést ke zvýšené tvorbě modřin a ke krvácení) jako podezření na možný nežádoucí účinek. V této fázi hodnocení nebyla stanovena příčinná souvislost ITP u žádné z vakcín proti onemocnění COVID-19.

Bezpečnost a účinnost vakcíny Vaxzevria budou i nadále sledovány prostřednictvím farmakovigilančního systému EU, dalších studií držitele rozhodnutí o registraci a nezávislých studií koordinovaných evropskými autoritami. Tato opatření umožní regulačním orgánům rychle posoudit údaje pocházející z řady různých zdrojů a v případě potřeby přijmout vhodná regulační opatření na ochranu veřejného zdraví.

Také další vakciny proti covidu-19, jejichž užívání EMA povolila, jsou agenturou pravidelně hodnoceny a výsledky zveřejňovány na webu EMA a SÚKL. 

---

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, European Medicines Agency


pk

13.04.2021