Dětská alergologie: aktualizované vydání

Dětská alergologie: aktualizované vydání

Výskyt alergií v rozvinutých zemích vzrůstá. Tento jev má řadu příčin, z nichž některé jsou obtíženě odstranitelné. Rychle se však vyvíjejí i diagnostické, preventivní a léčebné možnosti, takže je možno začít pečovat o pacienty včas, v dětském věku, kdy většina alergických projevů začíná. Shrnutí současných vědomostí v tomto oboru nabízí obsáhlá monografie Dětská alergologie, jejímž autorem je doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. s kolektivem. Její první vydání (v r. 2012) bylo rychle rozebráno. Nové, doplněné a aktualizované vydání této knihy vychází v nakladatelství Maxdorf. 

Kniha, která vychází v druhé edici, reflektuje pokrok, ke kterému došlo v průběhu posledních devět let v problematice alergických onemocnění dětského věku. Původní autorský kolektiv, tvořený předními odborníky z českých a moravských pracovišť pediatrické alergologie a klinické imunologie, byl ochuzen o zakladatele dětské alergologie u nás, prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc., který ve věku 90 let v roce 2019 zemřel. Jím původně zpracované kapitoly aktualizovali doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., a prim. MUDr. Irena Krčmová, Ph.D. Autoři této reedice předkládají čtenáři komplexní a recentní pohled na etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, prevenci i prognózu imunopatologických stavů vzniklých na alergickém podkladě.

Monografie je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální. Obecná část podává přehledné informace o prevalenci, genetice, imunopatologii, etiopatogenezi, diagnostice, možnostech terapie, prevenci a prognóze alergických onemocnění u dětí. Samostatná kapitola pojednává o úloze sestry v péči o alergiky.

V části speciální se pak autoři podrobně věnují jednotlivým onemocněním – průduškovému astmatu jakožto nejčastější chronické chorobě v dětství, alergické rýmě, kožním projevům alergie, problematice anafylaxe a potravinové alergie, se kterými se v poslední době často setkáváme i u velmi malých dětí, opakovaným respiračním infekcím, autoimunitním onemocněním a primárním imunodeficitům, na které se bohužel stále dostatečně nemyslí a děti se tak k imunologickému vyšetření a následné péči nezřídka dostávají pozdě. Další kapitoly se zabývají komorbiditami a komplikacemi astmatu a alergické rýmy včetně gastroezofageálního refluxu a psychogenních vlivů.

V závěru knihy nalezne čtenář stručné životopisy všech autorů, nechybí ani seznam zkratek a podrobný rejstřík. Text je bohatě dokumentován názornými obrázky, fotografiemi, tabulkami a schématy. Aktualizované vydání této monografie bude zajímat lékaře a sestry, pracující v oboru alergologie a klinická imunologie, ale i dalších specialisty, pediatry a studenty se zájmem o tuto problematiku.

---

Vít Petrů a kolektiv: Dětská alergologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Maxdorf, 2021. 451 stran. Formát: 156 × 232 mm. Vazba: pevná, barevné ilustrace. Cena v e-shopu Maxdorf: 548,- Kč (dopodručená MC 645,- Kč).


pk

11.03.2021