FDA povolila kombinaci baricitinib / remdesivir pro léčbu COVID-19

FDA povolila kombinaci baricitinib / remdesivir pro léčbu COVID-19

Americká léková agentura FDA vydala "povolení k nouzovému použití" (emergency use authorization, EUA) pro baricitinib, biologické léčivo ze skupiny inhibitorů Janus kináz (JAK) v kombinaci s remdesivirem pro léčbu suspektního nebo laboratorně potvrzeného COVID-19 u hospitalizovaných dospělých a pediatrických pacientů ve věku od dvou let, vyžadujících oxygenoterapii, mechanickou ventilaci nebo ECMO. 

EUA byla vydána výrobci baricitinibu, společnosti Eli Lilly and Company, a to na základě výsledků klinické studie ACTT-2 s hospitalizovanými pacienty s COVID-19, která prokázala, že baricitinib v kombinaci s remdesivirem zkracuje čas do zlepšení stavu do 29 dnů po zahájení léčby ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo s remdesivirem. Bezpečnost a účinnost této terapie pro použití při léčbě COVID-19 je nadále hodnocena. Baricitinib není registrován ani schválen jako samostatná léčba přípravku COVID-19.

„Jde o vytrvalé úsilí FDA zpřístupnit potenciální léčbu přípravkem COVID-19 včas, kde je to vhodné, a zároveň pokračovat v podpoře výzkumu s cílem dále vyhodnotit, zda léčivo je bezpečné a účinné,“ uvedl komisař FDA Stephen M. Hahn, MD “ V rámci našeho programu zrychlení léčby FDA nadále využívá každou možnou cestu, aby byla nová léčba k dispozici pacientům s COVID-19 co nejrychleji.“

Baricitinib je inhibitor enzmů januskináz JAK1 a JAK2, výsledkem tohoto působení je inhibice produkce cytokinů IL-2, IL-6, IL-12 a IL-23, granulocyty/makrofágy stimulujícího faktoru (GM-CSF) a interferonu gama a významný protizánětlivý efekt. (Název Janus kináz je odvozen od Januse, boha počátků a konců římské mytologie, protože JAK mají dvě téměř identické domény přenášející fosfáty. Jedna doména vykazuje kinázovou aktivitu, zatímco druhá negativně reguluje kinázovou aktivitu první.) Baricitinib byl už dříve schválen FDA (a prodáván pod firemním názvem Olumiant) pro léčbu středně těžké až těžce aktivní revmatoidní artritidy. Podle zmíněné EUA povoluje FDA nouzové použití baricitinibu v kombinaci s remdesivirem k léčbě některých hospitalizovaných pacientů s podezřením na COVID-19 nebo s laboratorně potvrzeným nálezem SARS-CoV-2.

Remdesivir je FDA schválený (a prodávaný pod značkou Veklury) intravenózní antivirotikum pro použití u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších a vážících nejméně 40 kilogramů pro léčbu COVID-19 vyžadujících hospitalizace. Remdesivir je rovněž nadále schválen pro nouzové použití k léčbě suspektního nebo laboratorně potvrzeného COVID-19 u hospitalizovaných pediatrických pacientů s ve věku do 12 let s hmotností nejméně 3,5 kg.

"Nouzové povolení FDA pro tuto kombinovanou terapii představuje přínosný krok v léčbě COVID-19 u hospitalizovaných pacientů a první povolení FDA pro lék, který působí na zánětlivý proces," uvedla MD Patrizia Cavazzoni, úřadující ředitelka Centrum FDA pro hodnocení a výzkum léčiv. "Navzdory pokroku v léčbě infekce COVID-19 od počátku pandemie potřebujeme více způsobů terapie k urychlení klinického zlepšení pacientů. Další klinický výzkum bude nezbytný pro identifikaci terapií, které zpomalují progresi onemocnění a snižují úmrtnost u závažných stavů spojených s COVID-19."

Vydání EUA se liší od schválení FDA. Při rozhodování, zda vydat EUA, FDA vyhodnotí souhrn dostupných vědeckých důkazů a pečlivě vyváží všechna známá nebo potenciální rizika se známými nebo potenciálními výhodami produktu pro použití v případě nouze. Na základě hodnocení FDA týkajícího se všech dostupných vědeckých důkazů agentura stanovila, že je racionální předpoklad, že baricitinib v kombinaci s remdesivirem může být účinný při léčbě COVID-19 u schválené populace. Podle FDA, pokud se používá tento typ terapie za podmínek popsaných v EUA k léčbě COVID-19, známé a potenciální výhody baricitinibu převažují nad známými a potenciálními riziky pro tento lék. Neexistují dosud žádné adekvátní, schválené a dostupné alternativy této kombinace pro léčbu podezření nebo laboratorně potvrzeného COVID-19 u hospitalizovaných dospělých a pediatrických pacientů ve věku dvou let nebo starších vyžadujících oxygenoterapii, invazivní mechanickou ventilaci nebo ECMO.

Údaje podporující EUA pro baricitinib v kombinaci s remdesivirem jsou založeny na randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii (ACTT-2), kterou provedl Národní institut pro alergie a infekční choroby (NIAID). Tato klinická studie hodnotila, zda baricitinib ovlivnil dobu do zotavení z COVID-19 u pacientů, kteří rovněž užívali remdesivir. Studie sledovala pacienty po dobu 29 dnů a zahrnovala 1 033 pacientů se středně těžkou nebo těžkou COVID-19; 515 pacientů dostávalo baricitinib plus remdesivir a 518 pacientů dostávalo placebo plus remdesivir. "Zotavení" bylo definováno jako buď propuštění z nemocnice, nebo hospitalizace, ale nevyžadující oxygenoterapii a již nevyžadující trvalou lékařskou péči. Střední doba do zotavení z COVID-19 byl sedm dní pro baricitinib plus remdesivir a osm dní pro placebo plus remdesivir. Pravděpodobnost zhoršení stavu pacienta 29. den sledování byla nižší ve skupině pacientů užívajících zmíněnou kombinaci baricitinib/remdesivir ve srovnání s kobinací placebo plus remdesivir. Pravděpodobnost na klinického zlepšení 15. den sledování byla vyšší ve skupině s kombibací baricitinib / remdesivir ve srovnání s placebem plus remdesivirem. U všech těchto endpointů byly účinky přidání baricitinibu k remdesiviru statisticky významné.

Možné nežádoucí účinky baricitinibu v kombinaci s remdesivirem zahrnují např. alergické reakce, infekce, změny některých výsledků laboratorních testů. Podle EUA musí být poskytovatelům zdravotní péče a pacientům zpřístupněny souhrnné informace o používání baricitinibu v kombinaci s remdesivirem při léčbě COVID-19. Tyto přehledy obsahují pokyny k dávkování, potenciální vedlejší účinky a lékové interakce. 

___

Zdroj: FDA Press release, 19.11.2020MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

20.11.2020