Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Podle současných poznatků představuje Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, při kterém jsou narušeny především kognitivní funkce, ale symptomatologie se nemusí omezovat jen na tuto poruchu. Moderní medicínský výzkum přinesl veliké množství poznatků jak k etiologii, tak k patofyziologii, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Autorský kolektiv vedený Janem Korábečným, Ondřejem Soukupem a Martinem Vališem připravil podrobnou monografii věnovanou Alzheimerově nemoci (Alzheimerova nemoc: Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie), kterou vydává nakladatelství Maxdorf. 

Prvními příznaky této choroby jsou většinou malé změny chování. Postižený má potíže s krátkodobou pamětí. Dělá mu problémy učení, počítání, rozhodování nebo správa svých financí. Stále obtížněji kontroluje své emocionální chování a chová se neočekávaně a často neadekvátně dané situaci. Uvedená kniha sepsaná za účasti rozsáhlého autorského kolektivu je moderní přehlednou monografií, věnovanou komplexně problematice Alzheimerovy nemoci – od etiologie a patogeneze, přes preklinické a klinické aspekty až k farmakoterapii a dalším terapeutickým modalitám. Velký důraz je kladen i na sociální a socioekonomické aspekty této choroby. 

Stručně uvádíme přehled obsahu knihy. Po úvodních textech o socioekonomických aspektech nemoci následuje obsáhlá kapitola o patofyziologii Alzheimerovy choroby. Jsou rozebrány cholinergní a amyloidní procesy, dále role glutamátergního systému, role tau proteinu, úloha neurozánětu a oxidativního stresu. U jednotlivých patofyziologických procesů jsou uvedena i léčiva založená na příslušných mechanismech, které jsou podrobně vysvětleny. Následující část knihy je věnována preklinickým a klinickým aspektům Alzheimerovy nemoci. Následuje důležitá kapitola, rozebírající v současnosti používaná léčiva v terapii Alzheimerovy nemoci, v které jsou tyto podkapitoly věnované inhibitorům acetylcholinesterázy a antagonistům NMDA receptorů a uvedeny perspektivy léčby tohoto onemocnění. Samostatné kapitoly jsou věnovány diagnostice Alzheimerovy choroby a poruchám chování, které  toto onemocněn doprovází. 

V kapitole o experimentálních přístupech je rozebrán mitochondriální enzym ABAD a jeho role v rozvoji a léčbě Alzheimerovy choroby, intracelulární amyloid beta, ovlivnění muskarinových a nikotinových receptorů a role imunoterapie v léčbě Alzheimerovy nemoci. Následují kapitoly o roli těžkých kovů u této choroby a léčebných možnostech chelátorů kovů, dále kapitola o prolylpeptidáze, jejím výskytu, struktuře a klinickém významu. V knize jsou rozebrány i nealzheimerovské typy demencí a jejich farmakoterapie. Pozornost je věnována frontotemporální demenci, demenci s Lewyho tělísky, demenci u Parkinsonovy nemoci, vaskulární demenci. 

Monografie je určena primárně neurologům a psychiatrům, užitečná však bude i pro internisty a lékaře dalších oborů, kteří se s pacienty trpící Alzheimerovou nemocí setkávají.

---

Jan Korábečný, Ondřej Soukup, Martin Vališ a kol.: Alzheimerova nemoc - Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie. Maxdorf, 2020. Formát: 154×230 mm. Vazba: pevná, barevné ilustrace, 198 stran. ISBN: 978-80-7345-643-6. Cena v e-shopu Maxdorf: 421,- Kč (MC 495,- Kč).


pk

24.10.2020