Studie RECOVERY: dexamethason snižuje mortalitu pacientů se závažnou formou COVID-19

Studie RECOVERY: dexamethason snižuje mortalitu pacientů se závažnou formou COVID-19

Jak oznámilo vedení britské klinické studie RECOVERY, v které je testována účinnost různých léčiv v terapii onemocnění COVID-19, výsledky jedné z větví této studie ukázaly, že podávání kortikosteroidu dexamethasonu snižovalo mortalitu u pacientů se závažnou formou tohoto onemocnění. Přinášíme stručnou informaci k tomuto tématu. 

Studie RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) je randomizovaná klinická studie, která má za cíl zjistit, která z několika vybraných experimentálních léčiv jsou účinná v terapii COVID-19. Mezi zkoumanými způsoby léčby je i podávání nízkých dávek kortikosteroidu dexamethasonu. Do celé studie je zařazeno přes 11500 pacientů se závažnou formou o nemocnění, hospitalizovaných v britských nemocnicích. 8. června byl zastaven příjem pacientů do dexamethasonového ramena studie, protože podle vedoucích pracovníků studie bylo dosaženo dostatečného počtu pacientů, potřebného pro statistické  vyhodnocení, zda dané léčivo je účinné. 

Do skupiny, v které byl podáván dexamethason v dávce 6 mg denně (perorálně či intravenózně) v kombinaci se standardní nemocniční péčí, používanou u tohoto onemocnění, bylo zařazeno 2104 pacientů. Výsledky od pacientů v této skupině (včetně mortality) byly porovnávány s kontrolní skupinou 4321 pacientů, u kterých byla aplikována jen standardní nemocniční péče, bez  kortikosteroidů či další přídatné experimentální farmakoterapie.

Předběžné hodnocení mortality ukázalo, že v kontrolní skupině pacientů (tj. léčených bez dexamethasonu) byl výskyt 28denní mortality nejvyšší u pacientů, jejichž stav vyžadoval umělou plicní ventilaci (41%), střední  míra mortality (25 %) byla charakteristická pro pacienty, jejichž stav vyžadoval oxygenoterapii, a nejnižší mortalita byla zjištěna u pacinetů, kteří nevyžadovali žádnou respirační intervenci (13 %). 

Při hodnocení mortality ve skupině pacientů, kterým byl podáván dexamethason se ukázalo, že tato léčba snižovala mortalitu u ventilovaných pacientů o jednu třetinu (statisticky významně, RR 0,65, p=0,0003), a u pacientů, jejichž stav vyžadoval oxygenoterapii o jednu pětinu (RR 0,8, p=0,0021). U relativně nejlehčího typu pacientů (tj. pacientů, jejichž stav nevyžadoval žádnou respirační podporu) podávání dexamethasonu mortalitu statisticky významně neovlivnilo.

Podle těchto výsledků by podávání dexamethasonu mohlo zabránit jednomu úmrtí, pokud by bylo takto léčeno 8 ventilovaných pacientů s COVID-19 nebo 25 pacientů s COVID-19 na oxygenoterapii. K účinnosti dexamethasonu u uvedeného typu pacientů, jejichž potíže jsou zapříčiněny z velké části enormní produkcí prozánětlivých cytokinů ("cytokinovou bouří"), by mohl přispívat především protizánětlivý účinek tohoto léčiva.

Vedoucí autoři studie, kteří tyto stručné výsledky publikovali na webových stránkách studie RECOVERY, nyní pracují na přípravě kompletní podrobné zprávy o této části studie pro uveřejnění v odborných médiích. Na předběžné výsledky studie RECOVERY upozornila na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace (WHO).

---

RECOVERY trial. Low -cost dexamethasone reduces death by up to one third in hospitalised patients with severe respiratory complications of COVID-19https://www.recoverytrial.net/news/low-cost-dexamethasone-reduces-death-by-up-to-one-third-in-hospitalised-patients-with-severe-respiratory-complications-of-covid-19. Accessed 16/6/2020.


pk

16.06.2020