Revmatologie: nová učebnice základního významu

Revmatologie: nová učebnice základního významu

Na našem knižním trhu dlouho chyběla publikace, mapující komplexně a podrobně současný stav revmatologie. Tuto mezeru zaplnila obsáhlá kniha Revmatologie autorského kolektivu, vedeného prof. Karlem Pavelkou, DrSc., ředitelem Revmatologického ústavu v Praze. První vydání knihy vyšlo v roce 2012 a bylo rychle rozebráno. Zájem odborné veřejnosti a nové poznatky z oblasti revmatických chorob včetně nových léčebných modalit a klinických studií vedly autory k přepracování textu této základní publikace a jejímu novému, aktualizovanému a rozšířenému vydání (Maxdorf, 2018). Přinášíme podrobnější informace.

Nové vydání této učebnice základního významu, přes další rozšíření (kniha má nyní rozsah téměř 900 stran), se vyznačuje dokonalou přehledností a srozumitelností, k čemuž přispívá i fakt, že kniha kromě řady přehledů a tabulek obsahuje i několik set barevných ilustrací. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., sestavil autorský kolektiv z předních specialistů oboru v naší zemi. Dalšími hlavními autory jsou prof. Jiří Vencovský, prof. Pavel Horák, prof. Ladislav Šenolt, MUDr. Heřman Mann a prof. Jan Štěpán.

Kniha je rozdělena na dvě hlavní části: obecnou a speciální. V obecné části jsou obsaženy kapitoly, pojednávající o klasifikaci revmatických onemocnění, o imunologických aspektech revmatologie, o diagnostice revmatických chorob včetně fyzikálního a laboratorního vyšetření, imunologických a zobrazovacích technikách, dále o diferenciální diagnostice základních syndromů (monoartritida, oligo- a polyartritida, bolesti páteře a zad). Následují kapitoly o orgánových manifestacích revmatických onemocnění (oční, plicní, kardiovaskulární, kožní, ledvinné). Výrazně je aktualizovaná kapitola o  farmakoterapii v revmatologii, včetně nejnovější biologické léčby (např. monoklonální protilátky proti receptoru IL-6 či proti cytokinům IL-17A, IL-1beta); aktualizovány jsou všechny pasáže zaměřené na farmakoterapii, např. v kapitole o léčbě chronických bolestí zad je nově uvedena injekční aplikace kolagenu, ověřená v klinické studii Revmatologického ústavu v Praze. Samostatně jsou rozebrána i specifika léčby revmatických chorob u gravidních žen, u seniorů a pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Následuje kapitola o rehabilitaci v revmatologii a o základech revmatochirurgie.

Speciální část knihy obsahuje kapitoly (vždy včetně diagnostiky a léčby) o revmatoidní artritidě, juvenilní idiopatické revmatitidě, spondyloartritidách, systémových onemocněních pojiva (např. sklerodermii, systémovém lupusu aj.), dále o vaskulitidách, artropatiích indukovaných krystaly (např. dnavá artritida). Podrobně je rozebrána osteoartróza, difuzní skeletální hyperostóza, osteoporóza a další metabolická onemocnění skeletu. V kapitole o vztahu infekcí a artritidy jsou pojednána onemocnění jako septická artritida, mykobakteriální infekční artritidy, osteomyelitida, artritidy asociované s virovou infekcí, lymeská borelióza, revmatická horečka. Další kapitoly pojednávají o revmatických manifestacích interních chorob (endokrinních chorob, vrozených onemocnění krevních a metabolických, revmatických projevů nádorových onemocnění). Následuje kapitola, v které je probrána Stillova nemoc, sarkoidóza, osteonekróza, tzv. syndrom SAPHO, relabující polychondritida, amyloidóza a některé vzácné syndromy. Samostatný oddíl je věnován vrozeým onemocněním kostí a nádorům kostí a pojivových tkání. Závěrečná kapitola pojednává o problematice bolesti měkkých tkání (např. užinové syndromy, regionální a generalizovaný syndrom měkkých tkání, hypermobilní syndrom). Nechybí ani přehled použitých zkratek a podrobný rejstřík.

Tato velmi podrobně zpracovaná a aktualizovaná učebnice je určena především revmatologům, kterým by měla sloužit jako základní zdroj informací pro všechny stupně specializačních zkoušek i pro každodenní klinickou a ambulantní praxi. Učebnice je vhodná rovněž pro internisty a ortopedy, doporučit ji lze i praktickým lékařům, kteří se s revmatologickou problematikou u svých pacientů často setkávají.

---

Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Pavel Horák, Ladislav Šenolt, Heřman Mann, Jan Štěpán a kol.: Revmatologie. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Maxdorf, 2018. 899 stran. Formát: 210 × 285 mm. Vazba:pevná. ISBN:978-80-7345-583-5. Cena v e-shopu Maxdorf: 1866,- Kč (běžná MC: 2195,- Kč).


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

24.11.2018