Nové diabetologické publikace

Nové diabetologické publikace

Diabetologie patří k lékařským oborům, které procházejí v posledních letech výrazným vývojem. Proto je třeba, aby pro lékaře i pacienty byly dostupné aktuální informace. Nakladatelství Maxdorf se systematicky tomuto oboru věnuje, jak publikováním souhrnných příruček, tak knih věnovaných dílčím diabetologickým problémům. Vydává diabetologické publikace určené odborníkům i pacientům. Přinášíme informace o několika nově vydaných knihách z tohoto oboru.

První z diabetologických publikací nakladatelství Maxdorf je kompendium Praktická diabetologie autorského kolektivu vedeného prof. MUDr. Terezií Pelikánovou, DrSc. a prof. MUDr. Vladimírem Bartošem, DrSc. Kniha je obsáhlá (814 stran), vychází již v šestém, aktualizovaném vydání. Již tradičně slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů více než 20 let jako základní zdroj informací pro přípravu na specializační zkoušky i pro každodenní péči o nemocné s diabetem. Nyní autoři připravili revidované a aktualizované vydání, pro které bylo nutné významně přepracovat téměř všechny kapitoly. Text šestého vydání je obohacen o novinky ve farmakologické léčbě hyperglykemie, o zkušenosti s novými technologiemi či novými možnostmi v léčbě projevů metabolického syndromu, o komplexní léčbu dyslipidemie a hypertenze, o orientaci v protidestičkové a antikoagulační léčbě a v neposlední řadě o indikace pacientů k metabolické chirurgii. Monografie zohledňuje také některé změny v názorech na vybrané aspekty léčby diabetu, například ve využití skupinové edukace či léčbě diabetických komplikací. 

Další publikací je kniha doc. MUDr. Davida Karáska, Ph.D. Diabetická dyslipidemie. Porucha spektra lipidů u diabetiků se v posledních 10 letech dostala do samého centra zájmu jak diabetologie, tak kardiologie. Je smutnou, ale běžně známou skutečností, že prevalence diabetu v rozvinutých zemích dosahuje katastrofálních čísel – v České republice zřejmě v roce 2018 nebo 2019 počet osob s diabetem přesáhne 1 000 000. Diabetes se přitom podílí zásadní měrou na kardiovaskulární mortalitě. Klíčovým faktorem, který spojuje diabetes s kardiovaskulární morbiditou a mortalitou je právě diabetická dyslipidemie.
Knížka doc. Karáska je první publikací na českém trhu speciálně věnovanou této vysoce aktuální problematice zasahující diabetologii, metabolickou medicínu a kardiologii. Jde o knihu směřující do klinické praxe určenou primárně diabetologům, kardiologům a dalším internistům, ale užitečná bude i pro praktické lékaře.

V edici Farmakoterapie pro praxi vychází příručka Jindřicha Olšovského Diabetes mellitus 2. typu v druhém, aktualizovaném vydání. Kromě vysokého počtu diabetiků je středem pozornosti moderní medicíny i rozvoj chronických komplikací, které zhoršují kvalitu života nemocných, a zkracují i jeho trvání. Medicínský a farmaceutický výzkum v reakci na tento stav přinesl v posledních dvou desetiletích velký počet nových léků, a to léků nových principiálně, tedy nových lékových skupin. Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního diabetologa přináší moderní přehled veškeré současně dostupné terapie diabetu, včetně léčby jeho nejzávažnějších komplikací.

Příručka prof. Jana Lebla, doc. Štěpánky Průhové, prof. Zdenka Šumníka a kolektivu Abeceda diabetu je určena diabetikům a dalším laickým zájemcům o obor. Jde o nové (páté, aktualizované) vydání dnes již klasické knihy, která pomáhá bez nadsázky celé jedné generaci pacientů s diabetem 1. typu (první vydání vyšlo v roce 1998). Diabetologie patří k nejrychleji se vyvíjejícím oborům současné medicíny, přičemž podstatné změny se odehrávají nejen v oblasti farmakoterapie, tedy vývoje nových inzulinů a dalších léčivých látek, ale stejně tak intenzivně v oblasti technologií. Právě ty často – zejména z pohledu pacienta a jeho blízkých – přispívají k zásadnímu zlepšení kvality života nemocných. Všechny každodenní zkušenosti a nejmodernější postupy se autoři snažili vložit do této knížky, která si klade za úkol zvýšit informovanost a spolupráci pacientů, která je pro úspěch léčby stejně důležitá, jako lékařem stanovená adekvátní léčba.

---

Terezie Pelikánová, Vladimír Bartoš a kol. Praktická diabetologie. 6.aktualizované a doplněné vydání. Maxdorf, 2018. 815 stran. ISBN: 978-80-7345-559-0. Cena v e-shopu Maxdorf: 1016,- Kč (doporučená MC 1195,- Kč).

David Karásek: Diabetická dyslipidemie. Maxdorf 2018. 181 stran. ISBN: 978-80-7345-556-9. Cena v e-shopu Maxdorf: 293,- Kč (MC 345,- Kč).

Jindřich Olšovský: Diabetes mellitus 2. typu. 2. aktualizované a doplněné vydání. Maxdorf, 2018. 118 stran. ISBN:978-80-7345-558-3. Cena v e-shopu Maxdorf: 166,- Kč (MC 195,- Kč).

Jan Lebl, Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník a kol. Abeceda diabetu. 5. aktualizované a doplněné vydání. Maxdorf, 2018. 286 stran. ISBN: 978-80-7345-582-8. Cena v e-shopu Maxdorf: 251,- Kč (MC 295,- Kč).


pk

15.11.2018