Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy - aktuální informace EMA k nežádoucím účinkům

Retinoidy (např. tretinoin) jsou léčiva, užívaná k terapii některých dermatologických a onkologických chorob. K dermatologickým indikacím retinoidů patří akné, chronické ekzémy, psoriáza a keratinizační poruchy. V onkologii se používá tretinoin k léčbě promyelocytické leukémie a bexaroten k léčbě kožního T-lymfomu. Farmakovigilační výbor Evropské lékové agentury (EMA) rozhodl, že je třeba důrazněji informovat o nežádoucích účincích retinoidů - teratogenitě a neuropsychiatrických poruchách. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) proto publikoval dopis na toto téma, určený zdravotnickým pracovníkům. Přinášíme základní informace.

Jak uvádí SÚKL v informačním dopise, léčivé přípravky obsahující retinoidy se užívají buď perorálně nebo topicky. Běžně se používají k léčbě různých forem akné, závažných chronických ekzémů na rukou, které neodpovídají na léčbu kortikosteroidy, závažných forem psoriázy a keratinizačních poruch. Tretinoin se používá také k léčbě promyelocytické leukémie a bexaroten k léčbě projevů pokročilého stádia kožního T-lymfomu. Výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance (PRAC) Evropské lékové agentury nedávno podrobně přezkoumal všechny odpovídající údaje a rozhodl, že je třeba pacienty i zdravotnické pracovníky důrazněji informovat
(prostřednictvím údajů o přípravku a edukačních materiálů) o teratogenitě a neuropsychiatrických poruchách.

Teratogenní riziko

Perorální retinoidy (acitretin, alitretinoin, bexaroten, isotretinoin a tretinoin) jsou vysoce teratogenní.
Ženy, které mohou otěhotnět, musí acitretin, alitretinoin a isotretinoin používat v souladu s podmínkami Programu prevence početí (PPP). Pro bexaroten a orální tretinoin nebyl PPP považován za nezbytný, protože tyto látky používané k léčbě určitých druhů rakoviny, se podávají velmi odlišné skupině pacientů pod přísným lékařským dohledem a již existující opatření jsou považována za dostatečná pro prevenci těhotenství.
Byly zkoumány i dostupné údaje týkající se bezpečnosti užívání topických retinoidů (adapalen, alitretinoin, isotretinoin, tazaroten a tretinoin) v těhotenství. Získané údaje ukazují, že množství účinné látky, které se přes kůži vstřebá do organizmu, je extrémně nízké. Proto je nepravděpodobné, že by tyto přípravky mohly zapříčinit poškození plodu. Nicméně je známo, že pokud jde o retinoidní toxicitu, lidé patří k nejcitlivějším subjektům. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, že je třeba přistupovat opatrně i k těmto přípravkům a používání topických retinoidů by mělo být kontraindikováno u žen, které jsou těhotné nebo těhotenství plánují.

Neuropsychiatrické poruchy

U pacientů užívajících perorální retinoidy byly hlášeny případy deprese, úzkosti a změny nálad. Důkazy zveřejněné v dostupné literatuře a v jednotlivých kazuistikách si však často odporují a zveřejněné studie mají celou řadu omezení. Proto nebylo možné identifikovat jasné zvýšení rizika psychiatrických poruch u lidí užívajících perorální retinoidy oproti těm, kteří tyto přípravky neužívají. Kromě toho je známo, že pacienti s vážnými kožními stavy mohou být kvůli povaze onemocnění obecně více ohroženi neuropsychiatrickými poruchami. Proto se doporučuje, aby byli pacienti užívající perorální retinoidy upozorněni na možnost, že by u nich mohlo dojít ke změnám nálad a chování. Pokud se tak stane, měli by se poradit se svým lékařem. Každý pacient, u něhož se projeví příznaky deprese, by měl v případě potřeby podstoupit odpovídající léčbu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům léčeným perorálními retinoidy, kteří již depresi někdy prodělali. Příznaky deprese je však třeba sledovat u všech pacientů.

Studie zkoumala i dostupné údaje týkající se topických retinoidů (adapalen, alitretinoin, isotretinoin, tazaroten a tretinoin). U topických retinoidů je podle dostupných údajů systémová expozice velmi nízká, a proto není pravděpodobné, že by tyto léky mohly představovat riziko psychiatrických poruch. Informace o přípravcích budou aktualizovány tak, aby obsahovaly výsledky tohoto přezkoumání. Edukační materiály pro acitretin a isotretinoiny již mají k dispozici předepisující lékaři.

Kompletní text informačního dopisu SÚKL je k dispozici zde.

---

Zdroj: Oddělení farmakovigilance SÚKL


pk

25.09.2018