Glifloziny: nelze vyloučit zvýšené riziko u celé lékové skupiny

Glifloziny: nelze vyloučit zvýšené riziko u celé lékové skupiny

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dokončil přehodnocení zvýšeného rizika amputací při podávání gliflozinů (jedné ze skupin perorálních antidiabetik, užívaných v léčbě diabetu 2.typu) s tím, že toto riziko, pro které bylo původně zahájeno přehodnocování kanagliflozinu, nelze vyloučit u celé lékové skupiny gliflozinů.

Farakovigilační výbor PRAC na základě dostupných údajů doporučuje zahrnout varování o riziku amputace (převážně prstů u nohou) do informací o přípravku těchto léčivých látek a zdůraznit pravidelnou preventivní péči o dolní končetiny. U kanagliflozinu by měla být amputace na dolní končetině zahrnuta mezi méně časté nežádoucí účinky (tj. četnost 1 až 10 případů na 1000 pacientů). Objeví-li se vážné komplikace jako infekce nebo vředy, měl by lékař zvážit vysazení kanagliflozinu.

U pacientů s cukrovkou (zejména těch s doprovodnými srdečními a cévními obtížemi nebo nedostatečně kontrolovanou cukrovkou) je zvýšené riziko vzniku infekce a vředů, které mohou na dolních končetinách vyústit až v amputace, zejména prstů u nohou. Případy takových amputací se objevily ve studiích CANVAS a CANVAS-R a to jak ve skupině pacientů užívajících kanagliflozin, tak ve skupině užívající placebo. Tyto studie stále probíhají a účastní se jich pacienti s vysokým rizikem srdečních komplikací. Mechanismus, který vede k vyššímu riziku amputací během užívání kanagliflozinu, není jasný.

Ve studiích s dalšími látkami ze skupiny gliflozinů - dapagliflozinem a empagliflozinem - se zvýšené riziko amputací nepotvrdilo, avšak vzhledem k omezeným informacím nelze zvýšené riziko vyloučit ani u těchto látek. Studie s kanagliflozinem, dapagliflozinem a empagliflozinem pokračují a očekává se, že přinesou zpřesňující údaje.

Glifloziny blokují v ledvinách bílkovinu zvanou sodíko-glukózový transportér 2 (SGLT2). V průběhu filtrace krve v ledvinách SGLT2 odpovídá za zpětné vychytávání glukózy z moči do krevního oběhu. Zablokování SGLT2 pomocí gliflozinů způsobuje zvýšené vylučování glukózy močí, a tudíž snižování hladiny glukózy v krvi. Mechanismus působení gliflozinů je nezávislý na účinku a hladině inzulínu.

Z přípravků obchodovaných v České republice se závěry přehodnocení vztahují na přípravky INVOKANA (kanagliflozin), FORXIGA (dapagliflozin), JARDIANCE (empagliflozin), VOKANAMET (kanagliflozin + metformin), XIGDUO (dapagliflozin + metformin) a SYNJARDY (empagliflozin + metformin).

Závěry výboru PRAC byly odeslány ke schválení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky.

U lékové skupiny gliflozinů bylo jž dříve farmakovigilačním výborem PRAC potvrzeno zvýšené riziko diabetické ketoacidózy: zde.

---

Zdroj: Oddělení farmakovigilance SÚKL


pk

23.02.2017