Snižují probiotika krevní tlak? - metaanalýza klinických studií

Snižují probiotika krevní tlak? - metaanalýza klinických studií

Podle metaanalýzy klinických studií, uveřejněných v renomovaném odborném časopise Hypertension, mohou probiotika kromě jiných prospěšných rolí přispívat i ke snížení krevního tlaku u pacientů s hypertenzí a tím snižovat jejich kardiovaskulární riziko. Přinášíme podrobnější informace.

Jak ukázalo několik dosavadních klinických studií, může dlouhodobé užívání probiotických bakterií přispívat ke zlepšení hodnot krevního tlaku (TK) u hypertoniků. Autoři nově publikované metaanalýzy (Khalesi et al. Effect of probiotics on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. Hypertension 2014;64:897-903)1 se rozhodli dosavadní studie na toto téma souhrnně zpracovat v metaanalýze. Do metaanalýzy bylo zařazeno celkem devět klinických, randomizovaných, kontrolovaných studií. Výsledky metaanalýzy ukázaly, že užívání probiotik signifikantně snižuje jak systolický tlak (v jednotlivých studiích až o 6,46 mmHg, v průměru o 3,56 mm Hg), poněkud méně i diastolický tlak. Účinek je významnější u pacientů s výraznějším stupněm hypertenze. Minimální doba, po kterou je třeba užívat probiotika, aby došlo ke snížení TK, je 8 týdnů. Denní množství probiotik, potřebné k tomuto účinku, musí být minimálně 1011 CFU (colony-forming units - jednotek tvořících kolonie).1

Mechanismů, kterými probiotika mohou ovlivňovat krevní tlak, je celá řada, například prostřednictvím snížení hladiny cholesterolu, snížením glykémie, inzulinové resistence, ovlivněním různých hormonálních systémů, regulujících vodní hospodářství organismu aj. Rozvoj hypertenze je často spojený s hypercholesterolémií. Ta může vést ke zvýšené periferní rezistenci a vzestupu krevního tlaku. Několik studií ukázalo, že probiotika přispívají k normalizaci hladin lipidů, působí antiaterogenně a tím snižují snížení rizika rozvoje hypertenze. Tento účinek byl prokázán např. u řady probiotických kmenů rodu LactobacillusBifidobacterium a dalších. Mechanismem snižování hladiny cholesterolu může být mimo jiné schopnost probiotik absorbovat cholesterol, asimilovat jej a tím snižovat jeho vstřebávání ze střeva do krve. Dalším mechanismem snižování cholesterolu je schopnost probiotik enzymaticky dekonjugovat žlučové kyseliny ve střevě prostřednictví enzymu cholyglycin hydrolázy. Nekonjugované, volné žlučové kyseliny jsou hůře vstřebatelné a vylučují se z organismu; následně se zvyšuje jejich syntéza de novo z cholesterolu, čímž se hladina cholesterolu snižuje.2

K dalším mechanismům, kterými probiotika mohou snižovat krevní tlak, je zásah do regulace renin-angiotensinového systému (RAS), v kterém hraje významnou roli angiotensin-konvertující enzym (ACE). Tento enzym konvertuje angiotensin I na silný vazokonstriktor angiotensin II. Inhibice enzymu ACE snižuje krevní tlak, což je mechanismus využívaný u antihypertenziv ze skupiny inhibitorů ACE. Proteiny, působící jako inhibitory ACE však vznikají i působením některých probiotik (resp. jejich proteináz) na mléčné produkty ve střevě. Proto i tento mechanismus může být jednou z cest, kterými probiotika přispívají ke snížení tlaku u pacientů s hypertenzí. Probiotika mohou snižovat krevní tlak i některými dalšími mechanismy, například snižováním glykémie a inzulinrezistence u diabetiků či zvyšováním biologické dostupnosti fytoestrogenů obsažených v potravě.2

Probiotika mají řadu prospěšných vlastností, mj. zlepšují funkci trávicího traktu, zvyšují imunitu, pozitivně ovlivňují lipidový a glycidový metabolismus. Jak ukázala uvedená metaanalýza, dostatečně dlouhodobé užívání probiotik vede i ke snižování krevního tlaku u hypertoniků a tím (kromě svého antiaterogenního působení na hladinu lipidů) příspívají probiotika i k redukci kardiovaskulárního rizika.

---

1. Khalesi S, Sun J, Buys N, et al. Effect of probiotics on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. Hypertension 2014;64:897-903.

2. Lye HS, Kuan CY, Ewe JA, et al. The improvement of hypertension by probiotics: Effects on cholesterol, diabetes, renin, and phytoestrogens. Int J Mol Sci 2009;10:3755-3775.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

18.12.2014