Antioxidační a protizánětlivé působení statinů: simvastatin u pacientů s aneurysmatem abdominální aorty

Antioxidační a protizánětlivé působení statinů: simvastatin u pacientů s aneurysmatem abdominální aorty

Základním mechanismem ochranného působení statinů na cévní stěnu je snižování hladiny cholesterolu. Statiny však mají ještě další účinky, které přispívají k ochraně cévní stěny, jak ukázala i nově publikovaná studie působení simvastatinu u pacientů s aneurysmatem břišní aorty.

Aneurysma břišní aorty (AAA)

Aneurysma břišní aorty (lokalizované rozšíření abdominální aorty, AAA) je závažné onemocnění, u kterého může dojít k ruptuře s následnou až 90% mortalitou. Toto nebezpečné onemocnění může (až do okamžiku ruptury) probíhat asymptomaticky. Toto aneurysma není vzácné, prevalence u mužů nad 60 let je kolem 2–6 % a dále stoupá s věkem. Muži jsou postiženi častěji než ženy, ale ruptura je u žen častější. Výskyt AAA má v současnosti vzestupný trend, ve skupině mužů starších 55 let je AAA desátou nejčastější příčinou exitu. Jde o multifaktoriální onemocnění, mezi příčinami vzniku AAA se uvádí např. genetické faktory, hypertenze, dyslipidemi, kouření.

Etopatogeneticky mají při vzniku AAA roli faktory, které mění vlastnosti cévní stěny, např. zánětlivá reakce, oxidační stres, změny v metabolismu cévní stěny, které vedou ke změnám kvality a zastoupení složek cévní stěny, např. poměru typů kolagenů, zvýšení obsahu fibronektinu a pokles elastinu a ztráta buněk hladkého svalstva. V metabolismu pojivova cévní stěny hraje důležitou roli porucha regulace enzymů metaloproteináz.

Pokud jde o příznaky AAA, většina případů AAA je asymptomatických, z případných příznaků se může vyskytnout pocit pulzace v oblasti břicha. K diagnostice přispívá např. skiagrafie (mohou se prokázat kalcifikace ve stěně rozšířené aorty), ultrazvukové vyšetření (screening u rizikových pacientů). Metodou volby je CT (počítačová tomografie), resp. CT angiografie, při plánování operačního výkonu tzv. digitální subtrakční angiografie (DSA). Velmi důležité je správné palpační vyšetření břicha, které může přispět k odhalení i asymptomatické AAA.

léčbě AAA se požívá chirurgický zákrok - resekce aneurysmatu a náhrada cévní protézou. Zákrok je indikován při šiři aneurysmatu nad 5 cm, a progresi průměru o 5 mm za půl roku, dále symptomatická aneurysmata a ruptura AAA. Při tzv. endovaskulární léčbě se zavádí tzv. stentgraft (stent kombinovaný s cévní protézou) - tento typ léčby je indikován především u pacientů s vyšším operačním rizikem z důvodů jiných komorbidit. Pokud jde o konzervativní léčbu, jde především o korekci krevního tlaku – antihypertenzní terapii.  Zkoumají se také možnosti ovlivnit faktory degradující cévní stěnu, např. aktivitu metaloproteináz. Určitou naději v ovlivnění výskytu AAA představují statiny.

Statiny a cévní stěna u pacientů s AAA

Některé studie ukázaly, že k ochraně cévní stěny a ke zpomalení progrese AA mohou přispívat i statiny. Mechanismy tohoto ochranného působení statinů, ale dosud nebyly jasné. Autoři studie na toto téma, nově publikované v časopise European Journal of endovascular surgery zkoumali, jakým mechanismem by statiny k této ochraně mohly přispívat. Zaměřili se na projevy antioxidačních a protizánětlivých faktorů ve stěně aneurysmatu pacientů s AAA. V průběhu operativního zákroku odebírali vzorky cévní stěny u dvou skupin pacientů – v jedné skupině byli pacienti léčení simvastatinem, v druhé pacienti bez statinové léčby. Ve vzorcích cévní stěny byla stanovena řada parametrů, např. koncentrace faktoru peroxidace lipidů 4-HNE (4-hydroxy-trans-2-nonenal), prozánětlivého cytokinu TNF-alfa (Tumor necrosis factor alfa), aktivita enzymů katalázy (CAT) a superoxiddismutázy (SOD) a faktoru prozánětlivého cytokinu NF-kappa B (nukleární faktor kappa B).

Výsledky ukázaly, že podávání simvastatinu vedlo významnému k poklesu faktoru peroxidace lipidů (4-HNE), dále k významnému snížení koncentrace TNF-alfa - tj. simvastatin působil protizánětlivě. Aktivita katalázy byla významně vyšší ve skupině simvastatinu, simvastatin tedy podporuje enzym, který snižuje koncentraci peroxidu vodíku. Exprese NF-kappaB byla signifikantně nižší ve skupině simvastatinu,  což svědčí pro protizánětlivé a antioxidační působení tohoto statinu. Rozdíly v dalších parametrech nebyly signifikantní.

Autoři uzavírají studii konstatováním, že, jak ukázaly výsledky, simvastatin inhibuje volné kyslíkové radikály, snižuje tvorbuprozánětlivého cytokinu TNF-alfa a zlepšuje antioxidační kapacitu v cévní stěně, pravděpodobně i potlačením aktivity nukleárního faktoru kappa B. Studie přispěla k objasnění mechanismů, kterými statiny snižují oxidativní stres v cévní stěně a tím ji chrání. K ochraně cévní stěny tedy přispívá nejen základní účinek statinů – snižování produkce cholesterolu, ale i jejich protizánětlivé a antioxidační působení. Statiny jako látky přispívající řadou mechanismů k ochraně cévní stěny, by mohly na základě výsledků studie představovat léky, přispívajícíi  k prevenci vzniku, případně zpomalení progrese tak nebezpečného onemocnění, jako je aneurysma břišní aorty.

---

Piechota-Polanczyk A, Goraca A, Demyanets S, et al. Simvastatin Decreases Free Radicals Formation in the Human Abdominal Aortic Aneurysm Wall via NF-κB. Eur J Vascular Endovascular Surgery. Publ on-line, June 2012. doi:10.1016/j.ejvs.2012.04.020.
Štěrbáková G. Aneurysma břišní aorty. Lék listy 2008;57:10-12.


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

21.06.2012


Související články