Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Prevence vzniku chorob představuje ve všech lékařských oborech velmi důležitou oblast, která se rozšiřuje s růstem znalostí etiologických faktorů a tím i způsobů, jak zabránit vzniku onemocnění. Oblast prevence je dnes rozsáhlým oborem, který byl poprvé u nás detailně zpracován v monografii Preventivní medicína, jejímiž autory jsou Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv. Po rychlém rozebrání dvou předchozích vydání vydává nakladatelství Maxdorf v třetím, aktualizovaném a rozšířeném vydání tuto knihu, kterou lze dnes již považovat za klasický medicínský bestseller.

Monografie přináší prakticky aplikovatelné poznatky o možnosti prevence v moderní medicíně v celé její šíři. Myšlenka, že prevence v medicíně je účinnější než léčba, je stará více než 100 let, přičemž se jednotlivé medicínské obory významně liší v účinnosti preventivních opatření. Když pomineme očkování, je v prevenci jedním z nejúspěšnějších oborů gynekologie. Naproti tomu v interních oborech byla po mnoho desetiletí účinnost prevence spíše teoretická, neboť stála na doporučeních. A k těm mívají pacienti nízkou adherenci, přestože jde zpravidla o opatření účinná a málo nákladná. Pravdou proto je, že úspěch moderní preventivní medicíny souvisí s tím, jak se do prevence naplno zapojila farmakoterapie. Adherence pacientů k užívání léků je podstatně vyšší než k dodržování rad týkajících se životního stylu nebo diety.

V knize je zdůrazněna role praktického lékaře, který může být klíčovým zprostředkovatelem masově individualizované prevence a podpory zdraví. Je k tomu předurčen svými vědomostmi, znalostí pacienta a jeho rodiny, znalostí anamnézy a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a schopností posoudit hodnoty a preference pacienta. Totéž platí i pro praktického lékaře pediatra. Kniha přináší rovněž přehled současných programů primární a sekundární prevence v jednotlivých oborech, a to jak interních, tak v gynekologii, onkologii, ortopedii, psychiatrii a v mnoha dalších oblastech.

První část knihy se zabývá prevencí v primární péči. V kapitole věnované preventivním porgramům v praktickém lékařství jsou popsány např. možnosti prakrického lékaře v prevenci kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. V dalších kapitolách je pojednána prevence v pediatrii, prevence infekčních onemocnění očkováním, základy cestovní medicíny (prevence chorob při cestování), prevence v gynekologii a stomatologii.

Druhá část knihy je věnována prevenci ve specializované péči. V této části se jednotlivé kapitoly zabývají např. ovlivněním hlavních rizikových faktorů v kardiovaskulární oblasti, a to léčbou aterosklerozy, arteriální hypertenze a antitrombotickou léčbou, dále prevencí žilní tromboembolické nemoci, prevencí v obezitologii a diabetologii (prevence diabetu a jeho komplikací). Samostatnou kapitolou je prevence závislosti na tabáku. V rámci kapitoly věnované onkologii jsou popsány možnosti primární i sekundární prevence nádorových onemocnění. Následují kapitoly věnované prevenci v pneumologii (např. prevence CHOPN, asthma bronchiale, tuberkulosy, plicního karcinomu), prevenci v endokrinologii, alergologii a imunologii, prevenci osteoporózy a zlomenin, prevenci v ortopedii, gastroenetrologii a hepatologii, otorinolaryngologii, dermatologii, oftalmologii, neurologii, psychiatrii a sexuologii. Samostatné kapitoly jsou věnovány možnostem molekulární genetiky v možnostech predikce rizika genetických onemocnění. Publikaci uzavírají kapitoly věnované prevenci burn-out syndromu a problematiky návykových látek.

Kniha je praktickým kompendiem shrnujícím vše, co by měl lékař vědět o dostupných preventivních opatřeních v oblasti diagnostiky, rad týkajících se životního stylu a diety (tyto rady jsou lékaři povinni nemocným dávat, i když vědí o jejich malé efektivitě) a veškeré farmakoterapii aplikované s cílem zabránit vážným a nevratným poškozením. Je určena pro lékaře všech oborů – internisty, gynekology, dermatology či praktické lékaře.

---

Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv: Preventivní medicína. 3. rozšířené a přepracované vydání. Maxdorf 2011, 432 str., Edice Jessenius. Formát: 200 × 265 mm, váz. Cena v e-shopu Maxdorf: 835 Kč (běžná MC: 1195 Kč).


MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha

29.10.2021